, , , ,

Otázky k pokusu o adventní likvidaci Ševčíka

Otázky k pokusu o adventní likvidaci Ševčíka

14.12.2023

Motto: „Advent je doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a dobročinnosti.

Včera byl rektorem VŠE doc. Petrem Dvořákem odvolán z funkce děkana Národohospodářské fakulty doc. Miroslav Ševčík. Většina mainstreamových medií se k tomuto aktu zachovala velmi rozpačitě, viz:

Český rozhlas:

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/miroslav-sevcik-fakultni-senat-vse-odvolani-dekana_2310312151_vtk

Novinky:

https://www.novinky.cz/clanek/domaci-sevcik-bude-odvolan-40454156#utm_content=ribbonnews&utm_term=odvol%C3%A1n%C3%AD%20%C5%A1ev%C4%8D%C3%ADka&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz

Deník N:

https://denikn.cz/1306897/sevcik-konci-odvolani-si-neprevzal-s-vse-se-bude-soudit/

Nejúplnější informace je na Seznam Zprávy, kde se mj. uvádí:

„Rozhodující jednání, které podle názoru rektora Vysoké školy ekonomické v Praze odůvodňuje odvolání Miroslava Ševčíka z funkce děkana, se uskutečnila zejména dne 3. 9. 2022 na demonstraci „Česká republika na 1. místě“ na Václavském náměstí, dne 28. 10. 2022 na demonstraci „Česko proti bídě“ na Václavském náměstí, v rámci rozhovoru pro pořad Protiproud TV dne 19. 1. 2023 a při demonstraci konané dne 11. 3. 2023 v Praze na Václavském náměstí.“

Celé zde:

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-kauzy-saga-s-dekanem-vse-konci-sevcika-potopilo-paktovani-s-dezinformatory-241665#utm_content=ribbonnews&utm_term=odvol%C3%A1n%C3%AD%20%C5%A1ev%C4%8D%C3%ADka&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz

Byl jsem v té době na VŠE při příležitosti dlouhodobě plánované malé obhajoby doktorské práce jako oponent, shodou okolnosti na téma byrokracie. VŠE byla plná novinářů, kteří slyšeli z úst rektora VŠE i konkrétnější argumenty zdůvodnění neobvyklého a z právního hlediska velmi sporného kroku. Tyto argumenty jsem ve zpravodajství nenašel a nejsou uvedeny ani (v rovněž pozoruhodném) vyjádření rektora předaném novinářům a dalším skupinám osob, které cituji:

Úplný komentář rektora VŠE doc. Petra Dvořáka (13. prosince 2023, odlišuji od svého textu barvou a nejdůležitější zvýrazňuji):

„Do čela fakulty jsem pana docenta Ševčíka jmenoval k 1. červenci 2022. Přestože jeho zvolení a následné jmenování do funkce děkana vyvolalo u části veřejnosti, zaměstnanců či studentů naší univerzity negativní reakce, považoval jsem za správné respektovat návrh Akademického senátu Národohospodářské fakulty a pana docenta Ševčíka do funkce děkana jmenovat. Očekával jsem, že docent Ševčík se vzhledem k funkci, kterou bude zastávat, a odpovědnosti, která z toho vůči fakultě a VŠE plyne, zdrží takových veřejných vyjádření a vystoupení, která budou fakultu a školu poškozovat. V této souvislosti jsem veřejně deklaroval i morálně-etické zásady, které by měli vrcholní představitelé VŠE a fakult dodržovat, a všem, kterých se týkaly, včetně pana docenta Ševčíka, jsem je i sdělil.

Bohužel došlo k tomu, že pan doc. Ševčík se opakovaně dopouštěl veřejných vyjádření, která v očích významné části veřejnosti, našich zaměstnanců a studentů poškozovala dobré jméno VŠEOpakovaně jsem na negativní dopady těchto veřejných vystoupení upozorňoval, silné výhrady zazněly i ze strany Akademického senátu VŠE, Etické komise VŠE či ostatních fakult. Přesto pan docent Ševčík nejen ve svých kontroverzních vystoupeních pokračoval, ale co je mnohem závažnější, všechna tato veřejná vystoupení a výroky následně obhajoval a nepřipouštěl jejich negativní dopad na dobré jméno VŠE ani na Národohospodářskou fakultu, kterou tím poškozoval jak navenek, tak i v rámci naší univerzity.

To považuji za zcela zásadní pro mé dnešní rozhodnutí. Je nesporné, že pro vysokou školu musí být prioritou nejen důraz na vysokou odbornost, ale stejně tak na morálně-etické hodnoty, mezi které nesporně patří i respekt k jiným názorům a stejně tak úcta k těm, kteří je pronášejíVysoká škola musí být otevřená různým názorům, ale současně musí klást silný důraz na odpovědnost, která je s nimi spojena. A pro vrcholné představitele veřejné vysoké školy musí platit, že každé své rozhodnutí, každé své vystoupení, každý svůj výrok musí primárně posuzovat z hlediska instituce, kterou reprezentují, a to platí bez ohledu na to, kde a kdy je činí.

Chci rovněž zdůraznit, že jsem si plně vědom toho, jak závažné rozhodnutí odvolání děkana představuje. Proto k němu sahám až ve chvíli, kdy jsem vyčerpal všechny jiné možnosti řešení této situace. Připomínám, že nejprve jsem se svými výhradami obracel přímo na pana docenta Ševčíka, opakovaně jsem se snažil řešit celou situaci s Akademickým senátem Národohospodářské fakulty, který mi jeho jmenování do funkce děkana navrhl. Narazil jsem však na naprosté nepochopení mých výhrad a prakticky nulovou sebereflexi. Rozhodnutí, které jsem dnes učinil, nebylo lehké, protože pana docenta Ševčíka znám již od studentských let. Jsem si vědom i jeho dlouholeté práce pro naši školu a velmi mě mrzí, že nás svými neuváženými kroky přivedl až do této situace. Jsem si vědom také rizik, která jsou s tímto rozhodnutím spojena, ale jsem přesvědčen, že pokud bych rozhodnutí o odvolání neučinil, mělo by to pro Vysokou školu ekonomickou v Praze mnohem závažnější dopady. V Praze dne 13. prosince 2023…

Chci na tomto místě znovu důrazně odmítnout, že bych se při svém rozhodnutí řídil něčím jiným než svým nejlepším svědomím a vědomím a povinností hájit zájmy univerzity, jak jsem slíbil při jmenování do funkce rektora. Nepodléhám a nikdy jsem nepodléhal žádným politickým či jiným tlakům, mé rozhodnutí není ani nikterak ovlivněno politickými názory pana docenta Ševčíka. Naopak chci zdůraznit, že ve správnosti mého rozhodnutí mě utvrzuje plná podpora členů vedení, přesvědčivý souhlas Akademického senátu VŠE, jakož i podpora ze strany Správní rady a děkanů a senátů ostatních fakult. A vím, že se mohu opřít i o podporu většiny studentů a zaměstnanců VŠE. O dalších krocích informuje PR oddělení VŠE.“

K tomu ode mne několik otázek:

  1. Má rektor Petr Dvořák pravdu, když říká, že nikdy nepodléhal žádným tlakům? Opravdu nezná vyjádření České spořitelny, která hrozila zastavením sponzorování VŠE? Opravdu tím nikdy neargumentoval, když zdůvodňoval své kroky vůči děkanovi Miroslavu Ševčíkovi? Opravdu nezná vyjádření ministra školství, který jej i osobně v souvislosti s kauzou Ševčík na VŠE navštívil?
  2. Kdo poškozuje více dobré jméno VŠE – ten kdo se kriticky jako ekonom vyjadřuje k ekonomickým rozhodnutím této vlády a dopadům těchto rozhodnutí, nebo ten kdo s odvoláním na „většinu“ ekonomů působících na VŠE tuto kritiku potlačuje prostřednictvím represivních a právně sporných nástrojů? Zná rektor VŠE údaje o vývoji české ekonomiky? Umí si rektor nejhorší výsledky, které má česká ekonomika v rámci zemí EU (propad růstu, míra inflace, akcelerace zadlužení, porušení všech předvolebních slibů) vysvětlit jinak než neschopností vlády, či v horším případě tím, že byla dosazena a je řízena pokyny cizí moci?
  3. Opravdu si je rektor jist, že jej podporuje většina studentů a zaměstnanců? Myslí si, že VŠE je ostrůvkem v zemi, kdy vládu a její politiku nepodporují tři čtvrtiny občanů (dle průzkumu veřejného mínění i volebních preferencí)? Pokud by to tak i bylo, nepoškozovala by právě tato „většina“ dobré jméno VŠE v době, kdy je povinností těch, kteří rozumí ekonomice, zachránit, co se dá?
  4. Proč ve zdůvodnění odvolání rektor neuvedl konkrétní příklady údajných výroků poškozujících dobré jméno VŠE? Není to třeba proto, že se od doby jejich vyřčení prokázal jejich prognostický záběr a že se sdělení v nich ukázala být pravdivá?
  5. Uvědomuje si rektor, že některé jeho výroky pronášené v souvislosti s kauzou Ševčík na veřejnosti mohou být kvalifikovány jako pomluva? („Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.“)
  6. Řídí se rektor tím, co sám považuje za zásadní, tj. že mezi„morálně-etické hodnoty nesporně patří i respekt k jiným názorům a stejně tak úcta k těm, kteří je pronášejí“?

Zdroj: https://radimvalencik.pise.cz/11299-otazky-k-pokusu-o-adventni-likvidaci-sevcika.html

Děkujeme za Vaší podporu, moc si vážíme Vaší přízně. Dar bude použit na provoz a rozvoj našich nezávislých informačních platforem.
Podpořte nás, prosím, i finančně, překlady a vysílání opravdu stojí hodně peněz. Děkujeme.
Podpořit ZDE 👇👇👇:
Transparentní účet: 115-4977920247/0100
Důvěrný účet: 107-1458980287/0100
„Na Kafe“: 27-1664400247/0100
IBAN: CZ82 0100 0001 1549 7792 0247
SWIFT: KOMBCZPP
Další zajímavé články najdete ZDE:
E-mail: podpora.volnyblog@protonmail.com

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *