, , , , , , , , ,

Česká vláda Petra Fialy věděla o chystaném útoku ukrajinské armády na Krym a Donbas měsíc dopředu, ale Moskva ten plán překazila spuštěním vlastní invaze

Česká vláda Petra Fialy věděla o chystaném útoku ukrajinské armády na Krym a Donbas měsíc dopředu, ale Moskva ten plán překazila spuštěním vlastní invaze

Česká vláda Petra Fialy věděla o chystaném útoku ukrajinské armády na Krym a Donbas měsíc dopředu, ale Moskva ten plán překazila spuštěním vlastní invaze! Důkazem je mezistátní smlouva podepsaná mezi ministerstvy obrany ČR a Ukrajiny ze dne 1. 2. 2022, tedy 23 dní před ruskou invazí! Ve výbušné smlouvě se píše o ošetřování zraněných ukrajinských vojáků v ČR a o převozu ostatků na Ukrajinu! Smlouvu podepsal přímo Zalužný, takže vláda Petra Fialy musela vědět o chystané invazi Ukrajinců, jak o tom informoval Kreml a Sergej Naryškin z ruské rozvědky!

Celý článek si můžete poslechnout v audio verzi ZDE:

5.1. 2023

Slovenský právník a aktivista Peter Weiss publikoval ve středu na svém kanálu na Telegramu naprostou bombu [1], která úplně mění pohled na úlohu vlády Petra Fialy v ukrajinském konfliktu. České ministerstvo obrany řízené kabelkovou tankistkou Janou Černochovou a zastoupené náměstkem ministryně Danielem Blažkovcem a ukrajinské ministerstvo obrany zastoupené přímo náčelníkem generálního štábu ukrajinské armády Valerijem Zalužným totiž podepsali 23 dnů před vypuknutím ruské invaze na Ukrajinu mezistátní dohodu, ze které vám doslova spadne brada a možná opět i hodiny ze zdi, jako již tradičně v poslední době, kdy od Fialovy garnitury přichází jedna jobovka za druhou.

Valerij Zalužný

Na serveru Zákony pro lidi je totiž možné najít znění [2] této smlouvy podepsané 1. 2. 2022, ve které se česká strana zavazuje, že bude ošetřovat zraněné ukrajinské vojáky, kteří utrpí zranění v důsledku přímých nepřátelských akcí! Ve smlouvě se nikde nepíše o ruské invazi, ani o ruské agresi, ale o důsledcích nepřátelských akcí. Není ale uvedeno, co tyto nepřátelské akce vlastně má vyvolat.

Existuje jen jedno jediné vysvětlení: Ukrajina doopravdy ve spolupráci s NATO a Českou republikou, spolu s dalšími zeměmi NATO, chystala vojenskou operaci a útok na Krym a na Donbas s cílem vytlačit ruské etnické opolčence, úplně přesně, jak to tvrdí Kreml a šéf ruské rozvědky SVR Sergej Naryškin. Až dosud neexistoval hmatatelný důkaz, ale on existuje přímo v podobě mezistátní, i když v tichosti uzavřené smlouvy o ošetřování raněných ukrajinských vojáků v ČR. V dokumentu se dokonce i píše o odvozu těl zemřelých vojáků, které se v ČR nepodaří zachránit a udržet naživu. Panečku, je to venku!

Kyjev doopravdy plánoval útok na Donbas a Krym, potřeboval ale lazaretní službu v zemích NATO, takže ČR přišla vhod

Fialova vláda chystala s Ukrajinou vojenskou operaci proti Ruské federaci, proti Krymu a proti republikám na Donbasu! Ve smlouvě jsou uvedeny takové detaily a věci, které vylučují, že by smlouva byla sepsána jen preventivně pro strýčka příhodu, kdyby náhodou, ne, ta smlouva jasně připravovala podmínky pro ošetřování ukrajinských vojáků po vypuknutí “nepřátelských akcí” v nějakém důsledku kroků Ukrajiny, které nejsou ve smlouvě uvedeny.

Ve smlouvě není nikde ani zmínka o Rusku, ani o agresi Ruska, o obraně Ukrajiny před agresí, vůbec nic takového. V dokumentu se prostě píše jen o zraněných ukrajinských vojácích v důsledku nepřátelských akcí, ale není uvedeno, co bude příčinou takových akcí. Pojďme si tu smlouvu úplně celou ocitovat, protože tohle je nejvýbušnější dokument za celou dobu konfliktu na Ukrajině.

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 1. února 2022 bylo v Praze podepsáno Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Ukrajiny o spolupráci v oblasti poskytování léčebné péče raněnému vojenskému personálu Ukrajiny. Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 10 odst. 1 dnem podpisu. České znění Ujednání a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

UJEDNÁNÍ MEZI MINISTERSTVEM OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM OBRANY UKRAJINY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ LÉČEBNÉ PÉČE RANĚNÉMU VOJENSKÉMU PERSONÁLU UKRAJINY

PREAMBULE

Ministerstvo obrany České republiky a Ministerstvo obrany Ukrajiny (dále jen „smluvní strany“);

přihlížejíce k Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Ukrajiny o vzájemné spolupráci, podepsanému v Praze dne 2. dubna 1996;

přejíce si posílit stávající přátelské vazby a spolupráci;

se dohodly na následujícím:

ČLÁNEK 1

ÚČEL

Účelem tohoto Ujednání je upravit spolupráci smluvních stran v oblasti poskytování léčebné péče raněnému ukrajinskému vojenskému personálu (dále jen „pacienti“) v českých vojenských zdravotnických zařízeních.

ČLÁNEK 2

PŘÍSLUŠNÉ ORGÁNY

Příslušnými orgány smluvních stran k provádění ustanovení tohoto Ujednání jsou:

Za českou smluvní stranu:

Příslušný orgán pro všechny závazky s výjimkou poskytování léčebné péče:

Sekce vojenského zdravotnictví Ministerstva obrany České republiky;

Příslušný orgán pro poskytování léčebné péče:

Sekce správy a řízení organizací Ministerstva obrany České republiky;

Za ukrajinskou smluvní stranu:

Příslušný orgán pro všechny závazky s výjimkou finančních:

Velitelství zdravotnických sil Ozbrojených sil Ukrajiny;

Příslušný orgán pro finanční závazky:

Finanční odbor Generálního štábu Ozbrojených sil Ukrajiny.

ČLÁNEK 3

VÝBĚR PACIENTŮ

1. Ukrajinská smluvní strana bude po předchozí konzultaci s českou smluvní stranou navrhovat pacienty pro léčebnou péči v českých vojenských zdravotnických zařízeních. Česká smluvní strana může přijmout jako pacienta pouze vojenský personál Ukrajiny, který byl raněn v důsledku přímých nepřátelských akcí.

2. Ukrajinská smluvní strana poskytne české smluvní straně osobní údaje, kopii cestovního pasu a poslušnou zdravotní dokumentaci popisující zejména aktuální zdravotní stav navrženého pacienta. Ochrana osobních údajů bude prováděna v souladu s vnitrostátními právními předpisy smluvních stran.

3. Konečný výběr pacientů, kteří se podrobí léčebné péči v českých vojenských zdravotnických zařízeních, provede česká smluvní strana. Česká smluvní strana si vyhrazuje právo nevybrat žádného z navržených pacientů.

4. Na žádost české smluvní strany shromáždí ukrajinská smluvní strana všechny navržené pacienty v ukrajinské vojenské nemocnici dohodnuté s českou smluvní stranou za účelem lékařské prohlídky provedené personálem české smluvní strany před konečným výběrem pacientů.

5. Rozhodnutí o tom, kteří pacienti jsou vybráni pro léčebnou péči v českých vojenských zdravotnických zařízeních, bude ukrajinské smluvní straně poskytnuto ihned po provedení výběru.

ČLÁNEK 4

ODJEZD PACIENTŮ

1. Vstup a pobyt pacientů vybraných k léčebné péči v českých vojenských zdravotnických zařízeních na území České republiky se budou řídit právními předpisy České republiky.

2. Před odjezdem do České republiky bude česká smluvní strana od pacientů vyžadovat podepsání dokumentu prokazujícího jejich dobrovolný souhlas s léčebnou péčí v českých vojenských zdravotnických zařízeních.

ČLÁNEK 5

POVINNOSTI ČESKÉ SMLUVNÍ STRANY

Za účelem úspěšného provádění tohoto Ujednání bude česká smluvní strana:

a) vybírat pacienty pro léčebnou péči v českých vojenských zdravotnických zařízeních v souladu s článkem 3 tohoto Ujednání;

b) hradit náklady na víza vybraných pacientů;

c) zajišťovat nebo hradit náklady na přepravu pacientů na území České republiky a zpět, a rovněž přepravu po území České republiky;

d) seznamovat pacienty s vnitřními pravidly českého vojenského zdravotnického zařízení;

e) poskytovat pacientům informace pro usnadnění pobytu v České republice;

f) poskytovat léčebnou péči a možnou základní rehabilitaci pacientů v českých vojenských zdravotnických zařízeních;

g) hradit náklady na léčebnou péči, jakož i ubytování (včetně praní prádla) a stravování pacientů v českých vojenských zdravotnických zařízeních;

h) poskytovat pacientům při propuštění z českého vojenského zdravotnického zařízení zprávu o jejich aktuálním zdravotním stavu a průběhu léčby v anglickém jazyce.

ČLÁNEK 6

POVINNOSTI UKRAJINSKÉ SMLUVNÍ STRANY

1. Za účelem úspěšného provádění tohoto Ujednání bude ukrajinská smluvní strana:

a) zajišťovat nezbytnou spolupráci s českou smluvní stranou;

b) vysílat vhodný styčný personál za účelem podpory léčebné péče v českých vojenských zdravotnických zařízeních;

c) informovat pacienty o principech poskytování léčebné péče v českých vojenských zdravotnických zařízeních a nutnosti řídit se jak pokyny českého zdravotnického personálu, tak vnitřními pravidly českých vojenských zdravotnických zařízení;

d) zajišťovat okamžitý návrat pacienta na žádost české smluvní strany podle Článku 9 tohoto Ujednání;

e) vypořádávat nároky na náhradu škody způsobené pacientem na území České republiky, jestliže nebyly uhrazeny tímto pacientem;

f) refundovat náklady české smluvní strany na dopravu, léčebnou péči a pobyt v České republice za pacienta, o jehož okamžitý návrat požádala česká smluvní strana podle článku 9 tohoto Ujednání, pokud tento okamžitý návrat nebyl ukrajinskou smluvní stranou zajištěn.

2. V případě že česká smluvní strana požaduje úhradu nákladů souvisejících s prováděním tohoto Ujednání, česká smluvní strana poskytne ukrajinské smluvní straně fakturu uvádějící nezbytné údaje včetně čísel bankovních účtů. Ukrajinská smluvní strana zabezpečí takovou úhradu v době splatnosti bez zbytečného prodlení.

ČLÁNEK 7

REPATRIACE TĚL ZESNULÝCH

1. V případě úmrtí pacienta česká smluvní strana zajistí nebo uhradí přepravu ostatků na Ukrajinu.

2. Ukrajinské smluvní straně bude v případě úmrtí pacienta poskytnuta jeho úplná zdravotní dokumentace a záznamy. Ukrajinská smluvní strana poskytne tuto dokumentaci rodině zesnulého.

ČLÁNEK 8

STYČNÝ PERSONÁL UKRAJINSKÉ SMLUVNÍ STRANY

Ukrajinská smluvní strana vyšle svůj styčný personál do České republiky za účelem podpory léčebné péče pacientů v českých vojenských zdravotnických zařízeních, zejména za účelem poskytování překladatelské, psychologické a logistické podpory pacientů. Tato podpora bude poskytována za těchto podmínek:

a) Počet styčného personálu ukrajinské smluvní strany bude dohodnut mezi českou smluvní stranou a ukrajinskou smluvní stranou před jeho odjezdem;

b) Vstup a pobyt styčného personálu ukrajinské smluvní strany na území České republiky se budou řídit právními předpisy České republiky;

c) Ukrajinská smluvní strana poskytne české smluvní straně osobní údaje a kopii cestovního pasu navrhovaného styčného personálu ukrajinské smluvní strany. Ochrana osobních údajů bude prováděna v souladu s vnitrostátními právními předpisy smluvních stran;

d) Ubytování styčného personálu ukrajinské smluvní strany bude zajišťováno nebo hrazeno českou smluvní stranou pouze v českých vojenských zařízeních;

e) Stravování bude styčnému personálu ukrajinské smluvní strany zajišťováno nebo hrazeno českou smluvní stranou pouze v českých vojenských zařízeních;

f) Česká smluvní strana zabezpečí přepravu styčného personálu ukrajinské smluvní strany na území České republiky a zpět spolu s pacienty na palubě českých vojenských transportních letadel, pokud to bude možné. Jakoukoli jinou formu přepravy tohoto personálu zajistí nebo uhradí ukrajinská smluvní strana;

g) Veškeré další náklady spojené s pobytem styčného personálu ukrajinské smluvní strany v České republice hradí ukrajinská smluvní strana;

h) Ukrajinská smluvní strana bude informovat svůj styčný personál o principech poskytování léčebné péče podle tohoto Ujednání a nutnosti řídit se jak pokyny českého zdravotnického personálu, tak vnitřními pravidly českých vojenských zařízení, do kterých bude mít styčný personál ukrajinské smluvní strany přístup;

i) Ukrajinská smluvní strana bude vypořádávat nároky na náhradu škody způsobené jejím styčným personálem na území České republiky, jestliže nebyly uhrazeny tímto styčným personálem.

ČLÁNEK 9

NÁVRAT PACIENTA NEBO STYČNÉHO PERSONÁLU UKRAJINSKÉ SMLUVNÍ STRANY NA ŽÁDOST ČESKÉ SMLUVNÍ STRANY

1. Pokud pacient nedodržuje léčebný režim nebo porušuje vnitřní pravidla českého vojenského zdravotnického zařízení, Česká smluvní strana může požádat o okamžitý návrat tohoto pacienta na Ukrajinu na náklady ukrajinské smluvní strany. Ukrajinská smluvní strana zajistí takový návrat bez zbytečného odkladu.

2. Pokud styčný personál ukrajinské smluvní strany porušuje vnitřní pravidla českých vojenských zařízení, do kterých má přístup, česká smluvní strana může požádat o okamžitý návrat tohoto styčného personálu na Ukrajinu na náklady ukrajinské smluvní strany. Ukrajinská smluvní strana zajistí takový návrat bez zbytečného odkladu.

ČLÁNEK 10

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Toto Ujednání vstoupí v platnost dnem svého podpisu a je sjednáno na dobu neurčitou.

2. Toto Ujednání může být písemně změněno na základě vzájemného souhlasu smluvních stran.

3. Platnost tohoto Ujednání může být ukončena na základě vzájemného souhlasu smluvních stran. Každá ze smluvních stran může toto Ujednání vypovědět na základě písemného oznámení druhé smluvní straně se lhůtou tří (3) měsíců. Léčebná péče pacienta, která byla zahájena v době platnosti tohoto Ujednání, bude dokončena v souladu s tímto Ujednáním, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

4. Veškeré spory týkající se výkladu nebo provádění tohoto Ujednání budou řešeny pouze konzultacemi mezi smluvními stranami na nejnižší možné úrovni. Na důkaz čehož řádně oprávnění zástupci smluvních stran podepsali toto Ujednání.

Dáno v Praze dne 1. února 2022 ve dvou výtiscích v českém, ukrajinském a anglickém jazyce, přičemž všechny texty mají stejnou platnost. V případě jakýchkoliv rozporů ve výkladu tohoto Ujednání bude rozhodující anglický text.

Za Ministerstvo obrany České republiky Daniel Blažkovec v. r.

náměstek ministryně obrany České republiky

Za Ministerstvo obrany Ukrajiny Valerij Zalužnyj v. r.

vrchní velitel Ozbrojených sil Ukrajiny

Smlouva je dohodou vojenských štábů a armád o následcích chystané vojenské operace, proto tu smlouvu už nemohli podepisovat ministři

Jak tedy z textu smlouvy vidíte, česká vláda již 1. února 2022 věděla o chystaném útoku ukrajinské armády na Donbas a Krym, který měl být spuštěn podle informací ruské rozvědky v noci ze 14. na 15. března 2022, shodou okolností přesně na stejný den, kdy v roce 1939 začala německá vojska obsazovat prostor Čech a Moravy. Všimněte si, že smlouvu nepodepisovala ministryně Jana Černochová, ani ministr obrany Ukrajiny Oleksej Reznikov.

Podepisovali přímo náčelník genštábu Ukrajiny Valerij Zalužný a náměstek Černochové Daniel Blažkovec. To je potvrzením toho, že nešlo o politickou smlouvu, ale o aktivní vojenské opatření přímo ze strany ukrajinského vrchního velení, tedy příprava medicínského zázemí na ošetření ukrajinských vojáků po zahájení ukrajinské operace proti Donbasu a Krymu. Moskva na nic nečekala a převzala iniciativu a sama zaútočila jako první, přesně podle Putinova hesla, že když je rvačka nevyhnutelná, musíte zaútočit jako první.

Если драка неизбежна, надо бить первым!

Ukrajinci si tak už počátkem února dojednávali s českou stranou ošetřování svých zraněných vojáků a smlouvu podepisoval už rovnou náčelník Zalužný a nikoliv ukrajinský ministr. To znamená, že v té chvíli již procesy válečného řízení na Ukrajině převzal generální štáb a civilní vedení obrany bylo odsunuto do pozadí.

Všechno bylo dopředu připraveno, a proto ihned 25. února měl Petr Fiala připravené zablokování opozičních webů v ČR, a to na návrh vojenského zpravodajství, jak naší redakci po podmínkou utajení a anonymity sdělil zdroj z okruhu VZ. Fialova vláda měla vše připravené dopředu, pouze se vloudila chybička, že Rusové tento plán odhalili a rozhodli se udeřit jako první. Если драка неизбежна, надо бить первым! Ve chvíli, kdy náčelník ukrajinské armády si domlouvá lazaretní službu v zemích NATO pro své vojáky, bylo jasné, že o útoku Ukrajinců na Donbas a Krym je rozhodnuto.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Zdroj:https://aeronet.news/ceska-vlada-petra-fialy-vedela-o-chystanem-utoku-ukrajinske-armady-na-krym-a-donbas-mesic-dopredu-ale-moskva-ten-plan-prekazila-spustenim-vlastni-invaze-dukazem-je-mezistatni-smlouva/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *