,

Stanovy Volného Bloku. K četbě i ke stažení.

Home » Stanovy Volného Bloku. K četbě i ke stažení.

Stanovy Volného Bloku. K četbě i ke stažení.

Text:

Stanovy politické strany

VOLNÝ blok

(dále jen: „Stanovy“)

I.

Název a sídlo

1. Název politické strany je: VOLNÝ blok

2. Zkratkou názvu Strany je: VOLNÝ blok

3. Sídlem Strany je: Lesní 9, Ludgeřovice, 747 14

4.Strana je politickou stranou ve smyslu zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických Stranách, ve znění pozdějších předpisů.

II.

Programové cíle

1. Strana prosazuje novelu Ústavy České republiky s cílem posílení prvků přímé demokracie
v našem politickém systému. Považujeme přímou demokracii za zásadní nástroj obrany svobody
a práv občanů České republiky.

2. Za klíčové Strana považuje:

– zavedení přímé volby poslanců, starostů a hejtmanů;

– prosazení funkčního zákona o referendech, která by občanům umožnila vymoci žádané
změny (možnost pomocí referenda prosadit, upravit či naopak zablokovat zákon);

– prosazení jasné osobní, hmotné a trestní odpovědnosti politiků a soudců;

– odvolatelnost politiků prostřednictvím referenda;

– ústavní zákon bránící dalšímu neopodstatněnému zadlužování státu s cílem vyrovnaného
státního rozpočtu dle švýcarského vzoru;

– oddělení moci zákonodárné od moci výkonné posílením role přímo voleného a zároveň
referendem odvolatelného prezidenta na úroveň kompetencí dnešního premiéra;

– vystupovat proti zbytečnému zvyšování daní;

– podporovat suverenitu České republiky a její národní zájmy.

3. Strana spojuje osobnosti napříč politickým spektrem, dále osobnosti z kulturního a společenského života s cílem kandidovat do Poslanecké sněmovny, Senátu, Evropského parlamentu, krajských a obecních zastupitelstev.

III.

Členové Strany

1. Členem Strany (dále také jen „člen“) může být občan České republiky starší 18 Iet, který je plně způsobilý k právním úkonům a není členem jiné politické strany nebo politického hnutí. Podmínkou vzniku členství je řádné podání přihlášky u Regionálního klubu a v případě, že příslušný Regionální klub není zřízen, u statutárního orgánu Strany. Dalšími podmínkami vzniku členství jsou uplynutí nejméně jednoleté kandidátské lhůty, po kterou je kandidát registrován v pozici kandidáta v registru kandidátů vedeném příslušným Regionálním klubem (dále jen „kandidát“)
a souhlas Předsednictva. Členství vzniká dnem rozhodnutí předsednictva.

2. Členové přípravného výboru se stávají členy Strany dnem, kdy bude zmocněnci přípravného Výboru doručeno vyhotovení stanov s vyznačením dne registrace ze strany Ministerstva vnitra. Ke vzniku jejich členství není potřeba splnění podmínek vzniku členství uvedených v čl. III., odst. 1 Stanov.

3. Člen může být ze Strany vyloučen rozhodnutím Předsednictva nebo Regionální konference příslušného Regionálního klubu. K vyloučení člena může dojít pouze z důvodů dle čl. IV., odst. 4 stanov, a to tehdy, vysloví-li s vyloučením člena souhlas nejméně TŘI členové předsednictva nebo nadpoloviční většina přítomných členů příslušného Regionálního klubu.

4. Člen Strany zvolený do voleného orgánu Strany však může být ze Strany vyloučen pouze rozhodnutím Konference.

5. Kandidát může být z registru kandidátů vyškrtnut rozhodnutím Regionální konference příslušného regionálního klubu. K vyškrtnutí kandidáta může dojít pouze z důvodů dle čl. IV., odst. 5 Stanov, a to tehdy, vysloví-li s vyškrtnutím souhlas nadpoloviční většina nejméně přítomných členů příslušného Regionálního klubu.

6. Členovi může být pozastaveno členství na základě rozhodnutí regionální konference příslušného Regionálního klubu. K pozastavení členství může dojít pouze z důvodů dle čl. IV., odst. 6 Stanov,
a to tehdy, vysloví-li s pozastavením členství souhlas nejméně nadpoloviční většina přítomných členů příslušného Regionálního klubu.

7. Členovi Strana zvoleného do voleného orgánu Strany však může být pozastaveno členství pouze rozhodnutím celostátní Konference.

8. Zkrátit či prominout jednoletou kandidátskou lhůtu kandidáta může celorepublikové Předsednictvo anebo celorepubliková konference v odůvodněných případech.

IV.

Práva a povinnosti členů a kandidátů

1. Člen Strany má právo:

a) být informován o činnosti Strany a o usneseních stranických orgánů týkajících se jeho osoby
a činností;

b) hlasovat, volit a být volen a delegován do orgánů a funkcí ve Straně;

c) navrhovat kandidáty pro volby dle příslušného vnitřního předpisu;

d) předkládat všem orgánům Strany náměty, stížnosti a připomínky;

e) obhajovat a prosazovat své názory v orgánech Strany;

f) obhajovat a prosazovat své názory navenek;

g) podílet se na projednávání záležitostí, týkajících se činností Strany;

h) podávat návrhy, stížností, dotazy a být informován o jejich vyřízení či řešení.

2. Kandidát má práva dle čl. IV., odst. 1 písm. a), c), d), e) a h).

3. Povinnosti členů a kandidátů:

a) prosazovat cíle Strany a podílet se na plnění programu Strany;

b) řídit se Stanovami a vnitřními předpisy Strany;

c) plnit usnesení a rozhodnutí orgánů Strany;

d) Člen je povinen každoročně nejpozději do data 31.3. zaplatit členské příspěvky, jsou-li vypsány; v případě, že byl přijat během kalendářního roku, do jednoho měsíce od přijetí;

e) vykonávat odpovědně funkce, do nichž byli ve Straně nebo za Stranu zvoleni;

f) hájit a svým jednáním nepoškozovat dobré jméno a pověst Strany. Za takovéto jednání není považovaná kulturní, slušná a věcná kritika na fórech k tomu určených.

4. Člen může být ze Strany vyloučen, jestliže:

a) porušil Stanovy;

b) poškodil nebo ohrozil dobré jméno a pověst Strany; Za takovéto jednání není považovaná kulturní, slušná a věcná kritika na fórech k tomu určených.

c) uvedl nepravdivé údaje v přihlášce;

d) byl po dni vzniku svého členství ve Straně pravomocně odsouzen za úmyslný majetkový anebo násilný trestný čin;

e) úmyslně jednal v rozporu s rozhodnutím orgánu Strany.

5. Kandidát může být z registru kandidátů vyškrtnut, jestliže:

a) porušil Stanovy;

b) poškodil nebo ohrozil dobré jméno a pověst Strany; Za takovéto jednání není považovaná kulturní, slušná a věcná kritika na fórech k tomu určených.

c) uvedl nepravdivé údaje v přihlášce;

d) byl po dni vzniku svého členství ve Straně pravomocně odsouzen za úmyslný majetkový anebo násilný trestný čin;

e) pokud se nepodílí na činnosti Strany dle pokynů Předsednictva.

6. Členství člena může být pozastaveno na dobu určitou, pokud:

a) se člen měl dopustit jednání popsaného v odst. 4 písm. a) až e)., je-li toto dočasné opatření odůvodněna intenzitou a rozsahem provinění;

b) bylo proti členovi zahájeno trestní nebo obdobné (přestupkové, disciplinární či jiné kázeňské) řízení, za úmyslný majetkový nebo násilný čin;

7. Ze závažných důvodů může být pozastaveno členství také na jeho žádost.

8. Návrh na vyloučení či pozastavení členství může podat kterýkoliv orgán Strany nebo společně skupina alespoň 4 členů. Doručením návrhu Předsedovi nebo předsedovi příslušného Regionálního klubu je zahájeno řízení.

9. Předseda nebo předseda příslušného Regionálního klubu předloží návrh k projednání na nejbližším jednání Předsednictva nebo Regionální konference příslušného Regionálního klubu spolu se svým stanoviskem. Rozhodnutí Předsednictva nebo Regionální konference příslušného Regionálního klubu se doručuje navrhovateli a dotčené osobě, účinnosti nabývá dnem přijetí rozhodnutí

10. Rozhodnutí o pozastavení členství, nebylo-li vydáno na žádost dotčené osoby, lze napadnout ve lhůtě 15 dnů odvoláním k celostátní konferenci, které odkladný účinek. Rozhodnutí celostátní konference je konečné.

11. Dotčená osoba může podat odvolání proti rozhodnutí o vyloučení do patnácti dnů od doručení rozhodnutí. Dotčená osoba má právo odvolat se k celostátní konferenci, jejíž rozhodnutí je konečné. Odvolání odkladný účinek.

12. V případě méně závažného provinění může Předsednictvo, Předseda nebo předseda příslušného Regionálního klubu udělit dotčené osobě napomenutí.

V.

Organizační jednotky

1. Strana zřizuje organizační jednotky – Regionální kluby. Nejnižší počet členů Regionálního klubu jsou 3. Regionální kluby vedou registr kandidátů.

2. Nejvyšším orgánem Regionálního klubu je Regionální konference, jež se schází nejméně jednou do roka. Předseda Regionálního klubu je povinen svolat Regionální konferenci do 90 dnů ode dne, kdy obdrží k tomu směřující písemnou žádost nejméně 1/4 všech členů příslušného Regionálního klubu. Regionální konference volí prostou většinou Předsedu Regionálního klubu, který je navenek zástupcem Regionálního klubu vůči Předsednictvu. Regionální konference volí prostou většinou minimálně dva místopředsedy Regionálního klubu. Doporučený počet místopředsedů vychází
z počtu okresů v kraji. Předseda a místopředsedové Regionálního klubu se své funkce ujímají až
v okamžiku, vysloví-Ii s jejich jmenováním souhlas nejméně TŘI členové Předsednictva. V opačném případě se koná nová Regionální konference. Omítnutí kandidáti mají právo odvolat se k celostátní konferenci, jejíž rozhodnutí je konečné. Odvolání NEMÁ odkladný účinek.

3. Funkční období Předsedy a místopředsedů Regionálního klubu je tříleté.

4. Předseda Regionálního klubu je povinen kontrolovat a zajišťovat dodržování povinností členů a kandidátů, jak jsou uvedeny v čl. IV. Stanov, spadajících pod příslušný Regionální klub a je odpovědný za řádné fungování Regionálního klubu a plnění jeho povinností.

5. Předseda Regionálního klubu může být odvolán na základě rozhodnutí Předsednictva, jestliže neplní řádně své povinnosti. Odvolaný předseda má právo odvolat se k celostátní konferenci, jejíž rozhodnutí je konečné. Odvolání NEMÁ odkladný účinek.

6. Regionální i celostátní konference se mohou konat i formou videokonference, v tomto případě ovšem musí vždy pro účastníky hlasující a volící jako účastníci videokonference, kteří se nacházejí mimo místo konání konference, že mohou hlasovat a volit pouze veřejně aklamací, která musí být zaznamenaná videozáznamem.

7. Regionální kluby plní úkoly na regionálních úrovních směřujících k plnění programu Strany
a v souladu s pokyny Předsednictva.

8. Regionální kluby jsou oprávněny používat logo Strany a členové mají přístup na regionální web Strany.

9. Regionální kluby vznikají na základě licence udělené na základě žádosti příslušného počtu členů a kandidátů Předsednictvem. V rozhodnutí o udělení licence stanoví Předsednictvo regionální působnost Regionálního klubu

10. Regionální klub zaniká usnesením Regionální konference o rozpuštění Regionálního klubu nebo rozhodnutím celostátní konference o zrušení licence Regionálnímu klubu. Regionální klub , prostřednictvím svého předsedy právo odvolat se k celostátní konferenci, jejíž rozhodnutí je konečné. Odvolání NEMÁ odkladný účinek. Toto ustanovení neplatí, rozhodla li o zrušení organizace celostátní konference.

11. V případě zániku Regionálního klubu rozhodne Předsednictvo, nebo celostátní konference do 60 dnů o vzniku nového Regionálního klubu. Původní členové ztrácejí své členství, pokud je ihned rozhodnutím Regionální konference nepřijme za členy jiná regionální organizace. Do nového Regionálního klubu budou přijati jednotliví členové v daném regionu, jejichž členství bude potvrzeno Předsednictvem nebo celostátní konferencí. V případě písemného nesouhlasu jediného člena s rozhodnutím Předsednictva rozhodne celostátní konference. Toto odvolání NEMÁ odkladný účinek.

VI

Orgány Strany

1. Celostátní konference;

a) je nejvyšším orgánem strany, tvoří ji všichni členové strany;

b) schází se nejméně jednou za 12 měsíců. Konferenci svolává Předseda. c) Předseda je povinen Konferenci svolat do 90 dnů, pokud o to písemně požádá minimálně 1/4 všech členů Strany;

c) celostátní konference se mohou konat i formou videokonference, v tomto případě ovšem musí vždy pro účastníky hlasující a volící prostřednictvím videokonference, kteří se nacházejí mimo místo konání konference platit, že mohou hlasovat a volit pouze veřejně aklamací, která musí být zaznamenaná videozáznamem.

d) je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů strany, není-li stanoveno jinak;

e) k přijetí usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů strany, není-li stanoveno jinak;

f) volí a odvolává členy všech orgánů strany mimo Výkonného tajemníka, přičemž ke zvolení či odvolání člena orgánu strany je třeba souhlasu 3/4 přítomných členů Strany;

g) schvaluje členské příspěvky a jejich výši;

h)rozhoduje o věcech, o nichž si to vyhradí;

i) schvaluje jednací řád Konference a jeho změny;

j) bližší podrobností upraví jednací řád Konference;

k) rozhoduje o změně Stanov. K přijetí usnesení o změně Stanov je třeba souhlasu 3/4 přítomných členů Strany;

l) rozhoduje o zrušení strany. K přijetí usnesení o zrušení Strany je třeba souhlasu 3/4

přítomných členů strany včetně souhlasu Předsedy.

2. Předseda

a) je mluvčím strany, vystupuje za strany na veřejnosti;

b) je volen Konferenci;

c) je statutárním orgánem strany;

d) řídí činnost strany a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou vyhrazeny jinému orgánu;

e) plní usnesení Konference a odpovídá jí za svou činnost;

f) má všeobecnou odpovědnost za činnost strany mezi zasedáními konference;

g) Předseda svolává jednání Konference a Předsednictva a předsedá jim;

i) funkční období Předsedy je šestileté.

3. Výkonný tajemník;

a) řídí činnost kanceláře strany;

b) je volen a odvoláván Předsednictvem z řad členů Strany;

c) funkce Výkonného tajemníka není slučitelná s funkcí Předsedy a Místopředsedy;

d) zajišťuje vedení evidence a pravidelnou aktualizaci členů strany;

e) navrhuje Předsednictvu ke schválení vnitřní předpisy strany mimo jednacího řádu Konference;

f) navrhuje Konferenci ke schválení jednací řád Konference;

g) zabezpečuje realizaci usnesení Předsedy a dalších orgánů strany;

h) předkládá Revizorovi závěrečnou zprávu;

i) odpovídá za plnění schváleného rozpočtu strany;

j) navrhuje Předsednictvu rozpočet strany;

k) navrhuje Předsednictvu výroční finanční zprávu strany;

l) funkční období Výkonného tajemníka je tříleté.

4. Předsednictvo

a) má 5 členů, členy jsou Předseda a další 4 členové Předsednictva jsou voleni na Konferenci;

b) sestavuje a schvaluje kandidátní listiny strany pro jakékoliv volby, jichž se strana účastní, zejména pak pro volby do Poslanecké sněmovny, Parlamentu České republiky, Senátu Parlamentu České republiky, Evropského parlamentu, zastupitelstev krajů a obcí; Pokud vysloví nesouhlas s kandidátkou, mohou se na ní uvedení kandidáti i nestraníci, nebo jejich regionální organizace odvolat k celostátní konferenci, toto odvolání odkladný účinek.

c) schvaluje volební zmocněnce pro jakékoliv volby, jichž se Strana účastní.

d) dává Předsedovi závazné stanovisko ve všech věcech týkajících se půjček či úvěrů;

e) je usnášeníschopné za přítomnosti 4/5 členů a rozhodnutí je přijato, vysloví-li s ním

souhlas alespoň 3 členové Předsednictva.

f) volí a odvolává Výkonného tajemníka;

h) schvaluje vnitřní předpisy strany, mimo jednacího řádu Konference;

i) na návrh Výkonného tajemníka schvaluje rozpočet strany;

j) na návrh Výkonného tajemníka schvaluje výroční finanční zprávu strany;

k) z řad členů Předsednictva mimo Předsedy volí a odvolává Místopředsedu. Místopředseda zastupuje Předsedu v době jeho nepřítomnosti;

l) funkční období člena Předsednictva je šestileté;

m) Předsednictvo zřizuje grémium, které je hlavním poradním orgánem strany, popřípadě může zřídit další poradní orgány či odborné komise, jmenuje a odvolává jejich členy; činnost a organizace poradních orgánů je upravena vnitřními předpisy strany;

n) Předsednictvo zřizuje v době voleb volební štáb, jmenuje a odvolává jeho členy; činnost a organizace volebního štábu je upravena vnitřními předpisy strany;

o) schvaluje volební program strany a změnu sídla strany.

Všechna rozhodnutí Předsednictva podléhají případné revizi Celostátní konference, která je nejvyšším orgánem Strany.

5. Revizor

a) je revizním orgánem strany;

b) je volen Konferencí;

c) kontroluje hospodaření strany a dodržování schváleného rozpočtu Strany;

d) doporučuje Konferenci, Předsednictvu či Předsedovi opatření k nápravě;

e) kontroluje dodržování programu a programových cílů strany, v případě kdy dojde k závěru, že program či programové cíle strany nejsou naplňovány je oprávněn činit opatření k nápravě, zejména upozornit Předsedu na nedodržování programu či programových cílů strany, případně za účelem projednání této skutečnost svolat Konferenci;

f) funkční období Revizora je tříleté.

6. Rozhodčí komise

a) má tři členy;

b) čteny Rozhodčí Komise volí Konference;

c) je rozhodčím orgánem strany, rozhoduje a urovnává spory mezi členy Strany a Spory mezi jednotlivými orgány strany;

d) ze svého jednání pořizuje zápis;

e) rozhodnutí Rozhodčí Komise musí vždy obsahovat odůvodnění;

f) je odvolacím orgánem strany, odvolat se k Rozhodčí komisi může, kterýkoliv orgán či člen strany, kterých se usnesení orgánu strany týká, a to do 30 dnů kdy se o rozhodnutí orgánu strany dozvěděl či dozvědět mohl, nejpozději však do 60 dnů ode dne přijetí usnesení, není-li ve Stanovách či vnitřním předpise uvedena jiná lhůta;

g) funkční období člena Rozhodčí komise je tříleté.

h) Všechna rozhodnutí Rozhodčí komise podléhají případné revizi Celostátní konference, která je nejvyšším orgánem Strany.

VII.

Způsob jednání statutárního orgánu

1. Stranu zastupuje Předseda nebo jím ve stanoveném rozsahu písemně pověřený člen Strany. Podepisují se tak, že k vytištěnému nebo předepsanému názvu Strany, jménu a funkci připojí svůj podpis a otisk razítka Strany.

VIII.

Zásady hospodaření

1. Příjmy Strany tvoří členské příspěvky, dary a dotace a příspěvky od státu.

2. Výdaje Strany jsou zaměřeny na uskutečňování cílů Strany uvedených v článku II. těchto

Stanov.

3. Hospodaření Strany musí být vyrovnané.

4. Strana odpovídá za své závazky celým svým majetkem.

5. S majetkem Strany hospodaří na základě schváleného rozpočtu a vnitřních předpisů Předsednictvo.

6. Rozpočet Strany na rok musí být sestaven vždy jako vyrovnaný nebo přebytkový, pouze
z důvodu konání voleb může být přijat rozpočet deficitní se zajištěním financování schodku.

7. Příjmy Strany jsou vytvářeny výhradně na základě ustanovení příslušného zákona.

8. Za hospodaření Strany odpovídá Předsednictvo.

IX.

Způsob naložení s majetkovým zůstatkem

V případě zrušení Strany se majetkový zůstatek, který vyplyne z likvidace majetku a závazků, převede na jinou právnickou osobu SE SÍDLEM V ČR, jejíž cíle jsou blízké POLITICKÝM cílům Strany a jež se zabývá POLITICKOU neziskovou činností. Tuto právnickou osobu určí Konference.

X.

Závěrečná a přechodná ustanovení

1. Do doby konání Ustavující Konference plní funkci všech orgánů Strany Přípravný výbor, který ze svého středu zvolí Předsedu přípravného výboru. Předseda přípravného výboru plní funkci Předsedy v souladu 5 či. 6., odst. 2 Stanov.

2. Předseda přípravného výboru svolá Ustavující Konferenci nejpozději do 5 měsíců od vzniku

Strany. Před začátkem zasedání Ustavující Konference bude Předsedou přípravného výboru sestaven seznam členů.

3. Předseda přípravného výboru navrhuje Ustavující Konferenci ke schválení jednací řád Konference.

4. Ustavující Konference:

a) schvaluje jednací řád Konference,

b) volí členy všech orgánů Strany mimo Výkonného tajemníka, kteří se ujímají své

funkce dnem svého zvolení.

5. Výkonný tajemník a Místopředseda budou voleni bezprostředně po ukončení zasedání Ustavující Konference.

6. Stanovy byly jednohlasně schváleny všemi členy Přípravného výboru a vstupují v účinnost

dnem registrace Stranu.

V Ostravě dne: 02. 02. 2022


Sdílet článek

[Sassy_Social_Share]

Hlavní témata


Hrozí vojenská intervence U.S.A. na Šalamounovy ostrovy?Spojené státy podkopávají jejich suverenitu.


Jak jsme OPĚT dělali „vše, co bylo v našich silách“, a jak po Vás OPĚT chceme abyste nám to věřili.


Zpěvák Ráž: „Američané chtějí VÁLKU! Jedinou jistotou je silné Rusko, které jedná moudře a rozumně“


Sledovat TV
Sledujte nás


Facebook-f


Twitter


Vk


Twitch


Rss


Rss


Rss


Partneři webu


Logo volný bloG


Podpořit Volný BloG Důvěrně

důvěrný dar

Podpořit Volný BloG Transparentně

transparentní dar

Podobná témata

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *