Archív značky pro: AČR

Výbor pro obranu podpořil vládní návrh změny ústavy. Vysílat vojáky do zahraničí bude jednodušší

Celý článek si můžete poslechnout v audio verzi ZDE:

Včerejší 22. schůze výboru pro obranu měla na programu projednání bodu věnovaného plánovaným mezinárodním cvičením s účastí AČR, ať již na území České republiky, nebo v zahraničí, dále velmi živě diskutovanou změnu Ústavy ČR, kterou chce vláda zjednodušit vysílání českých vojáků do zahraničí a upravit proces schvalování průjezdů a přeletů cizích ozbrojených sil přes území České republiky, a výbor také navázal v přerušeném bodu věnovaném informaci o situaci na Ukrajině, který byl ovšem zařazen jako uzavřený. Přítomna byla ministryně obrany Jana Černochová (ODS), která jednotlivé body pro poslance uvedla, a také náčelník Generálního štábu gen. Karel Řehka, zástupci Ministerstva obrany a Vojenského zpravodajství. 

acr_obecne_TIT

Foto: Výbor pro obranu podpořil vládní návrh změny Ústavy. Vysílat vojáky do zahraničí bude jednodušší | Ministerstvo obrany ČR

198 plánovaných mezinárodních cvičení v zahraniční i na území České republiky

Ministryně obrany uvedla jako první bod Účast ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účast ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2023. Zpravodajem bodu byl poslanec Petr Liška (STAN). V předloženém materiálu je poslancům představen souhrn celkem plánovaných 145 mezinárodních cvičení, kterých se budou vojáci AČR účastnit v zahraničí a 53 cvičení se zahraniční účastí, která proběhnou na území České republiky. „Vojenská cvičení se zahraničními partnery jsou klíčovým nástrojem k dosažení potřebné úrovně připravenosti sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany k obraně ČR a ke splnění našich spojeneckých závazků,“ uvádí předložený sněmovní tisk. Vláda informaci schválila na svém zasedání 7. prosince.

Plán cvičení je sestaven na základě politicko-vojenských priorit ve čtyřech oblastech, jimiž jsou příprava k nasazení v operacích (20 cvičení v zahraničí a 7 cvičení s mezinárodní účastí na území ČR), účast v mezinárodních uskupeních pohotovostních sil (20 cvičení v zahraničí a 3 v ČR), výstavba schopností (60 cvičení v zahraničí a 24 v ČR) a bilaterální a regionální spolupráce (45 cvičení v zahraničí a 19 v ČR). Jana Černochová uvedla, že v rozpočtové kapitole Ministerstva obrany je pro zajištění účasti ozbrojených sil ČR na těchto cvičeních vyhrazeno 147,1 milionu Kč.
V oblasti přípravy ozbrojených sil k nasazení v operacích budou nejdůležitějšími cvičeními MOUNTAIN FLIGHT (cvičení na přelomu srpna a září s účastí 75 příslušníků 22. základny vrtulníkového letectva a 24. základny dopravního letectva se 4 kusy letecké techniky ve francouzských Alpách s cílem vycvičit posádky vrtulníkového letectva v létání ve složitých taktických a geografických podmínkách), STEADFAST NOON (strategické cvičení vzdušných sil s účastí 46 příslušníků 21. základny taktického letectva a 26. pluku velení řízení a průzkumu a 5 kusů letecké techniky sloužící především k prověření schopností vzájemné interoperability a provádění společných leteckých operací sil NATO, proběhne v Německu a v Belgii v říjnu a v listopadu), a v České republice pak MINIGATOR 2023 (cvičení pyrotechnických jednotek zaměřené na detekci a odstraňování nevybuchlé munice).

V rámci přípravy na účast v mezinárodních uskupeních pohotovostních sil, jako jsou síly rychlé reakce NATO (NATO Response Forces – NRF), síly velmi rychlé reakce NATO (Very High Readiness Joint Task Force – VJTF) a bojová uskupení Evropské unie (European Union Battle Group – EUBG) půjde mj. o cvičení TOXIC LANCE 2023 (s cílem zdokonalit specialisty chemických odborností v aplikaci postupů při ochraně před zbraněmi hromadného ničení za použití reálných bojových látek, s účastí příslušníků 31. pluku radiační chemické a biologické ochrany, proběhne na Slovensku) a v České republice YELLOW CROSS (jehož hlavním cílem je sladit štáb velitelství brigády radiační, chemické a biologické ochrany pro ARRC (Allied Rapid Reaction Corps) v činnostech ve prospěch nadřízeného velitelství sboru rychlé reakce.

Jako součást dlouhodobější přípravy na plnění celého spektra úkolů ozbrojených sil ČR proběhnout například cvičení nazvaná A-A STŘELBY (zaměřené na použití ostré munice při odpalu řízených střel při ničení vzdušných cílů na krátkou vzdálenost a použití ostré kanónové munice při střelbě na vzdušné cíle s účastí 66 osob a 4 JAS-39 a 3 L-159, proběhne ve druhé polovině února ve Švédsku), HELICOPTER TACTICS INSTRUCTORS COURSE (výcvik v úkolech vzdušného boje proti pomalu a nízko letícím cílům a výcvik ve vzdušném boji s letouny s odlišnými letovými vlastnostmi, kterého se v Maďarsku zúčastní 50 příslušníků 21. základny taktického letectva a 22. základny vrtulníkového letectva a 5 kusů letecké techniky), SWIFT RESPONSE 23 (určené pro výsadkové jednotky, 250 příslušníků 43. výsadkového pluku, 10 kusů pozemní a 3 kusy letecké techniky bude cvičit v Estonsku), a na území České republiky CZECH LION 2023 (cvičení zemí V4 s cílem procvičit velitelství 4. brigády rychlého nasazení v plánování a provedení operace na podporu spojeneckých sil v konfliktu vysoké intenzity), ENGINEER SPIRIT 2023 (velitelsko-štábní cvičení za účelem spolupráce ženijních jednotek AČR a OSSR), FEDERATED CLOUD 2023 (součást komunikační a informační podpory; cílem je ověřit schopnosti interoperability systémů velení a řízení, testování schopnosti výstavby míst velení a poskytování komunikačních a informačních služeb uživatelům), ODOLNÉ NEBE/AMPLE STRIKE 2023 (společná příprava osádek s omezenou účastí pozemních sil a plnění širokého spektra úkolů zejména na taktické létání, protivzdušné operace, vzdušnou přepravu, blízkou leteckou podporu, průzkum a sladění systémů velení a řízení) nebo RAMSTEIN GUARD (zaměřeno na rozvoj a zdokonalení bojeschopnosti vzdušných sil v podmínkách radioelektronického boje a na schopnosti vést elektronický boj).

V oblasti bilaterální a regionální spolupráce půjde o cvičení HOT BLADE (výcvik v úkolech vrtulníkového letectva v rámci mezinárodních operací v Portugalsku s účastí 55 osob z pozemního a létajícího personálu a 3 ks letecké techniky z 22. základny vrtulníkového letectva), SLOVAK SHIELD (úkolem české jednotky zde bude zejména podílet se na procvičení nasazení mechanizované jednotky v rámci mezinárodního prostředí, její koordinaci s ostatními jednotkami, plánování, vedení rozhodovací činnosti a koordinaci štábu s ostatními mezinárodními štáby, účastnit se bude 250 osob a 68 kusů pozemní techniky ze 4. brigády rychlého nasazení ve spolupráci s 7. mechanizovanou brigádou), nebo v České republice například TOBRUQ ARROWS (cvičení se zahraničními partnery na území ČR, které zahrnuje bojovou střelbu systémů RBS-70).

„Co bych zmínil z pohledu náčelníka Generálního štábu jako velmi důležité, byť to nezní úplně zajímavě, ve smyslu toho, že by někde skákali lidé na padácích nebo létala letadla, tak to je FEDERATED CLOUD 2023, a to je extrémní, protože samozřejmě bez spojení není velení, a toto cvičení bude zaměřené na komunikační a informační podporu, jehož cílem je ověřit interoperabilitu systému velení a řízení,“ zmínil další z významných cvičení generálmajor Řehka. Poslanci vzali informaci o plánovaných vojenských cvičeních v roce 2023 na vědomí.

Usnadnění vysílání vojáků do zahraničí a zjednodušení schvalovací procedury pro průjezdy a přelety přes území ČR

Dalším projednávaným bodem byl vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, a ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb. Vláda chce jeho prostřednictvím získat právo rozhodnout o vyslání vojáků do zahraničí například k ochraně života a zdraví osob v případě jejich ohrožení bez toho, že by takové nasazení ozbrojených sil musely, tak jako nyní, napřed schvalovat obě parlamentní komory. Kromě toho chce vláda zjednodušit pravidla pro schvalování průjezdů a přeletů cizích ozbrojených sil přes území České republiky.
Podle stávající úpravy může vláda vysílat vojáky AČR do zahraničí bez souhlasu Parlamentu na nejvýše 60 dnů v případě plnění závazků plynoucích z mezinárodních smluv o společné obraně proti napadení, při účasti na mírových operacích nebo za účelem asistence při  živelních pohromách, apod. Podle návrhu by mohla bez předchozího souhlasu parlamentu vyslat vojáky také za účelem ochrany života a zdraví, ohrožení majetkových hodnot nebo bezpečnosti České republiky. Současně by bez souhlasu Parlamentu rozhodovala o uskutečnění průjezdů a přeletů přes území ČR a o účasti ozbrojených sil na vojenských cvičeních (českých mimo území ČR a zahraničních u nás). Ve všech případech návrh vládě ukládá neprodleně obě komory o rozhodnutí informovat a každá z nich je může nadpoloviční většinou svých hlasů zrušit.

Ministryně obrany Jana Černochová v úvodní řeči vyjmenovala důvody, které vládu k této změně vedou, a zejména připomněla, že jde o návrh, který byl v různých, a to benevolentnějších, podobách projednáván v uplynulých obdobích, kdy jej podpořili, nebo dokonce přímo spolupředkládali i někteří ze současných opozičních poslanců, kteří se nyní k vládní předloze staví rezervovaně. Předseda ústavně-právního výboru Radek Vondráček (ANO) po projednání návrhu v prvním čtení na plénu Sněmovny řekl: „Postoj hnutí ANO bude více rezervovaný. Chceme diskutovat o šíři zmocnění.“ A v tomto duchu reagoval i na výboru pro obranu jeho předseda Lubomír Metnar (za ANO), který připustil, že z věcného hlediska potřeba zjednodušení předmětných procedur existuje, ale na formulaci návrhu existují různé názory právníků – zmínil doc. Koudelku a prof. Kyselu.

S návrhem již v minulém období nesouhlasilo také SPD. Podle poslance Radovana Vícha je stávající úprava dostatečná a poslanci i senátoři se v případě potřeby dokáží sejít a nasazení vojáků z zahraničí projednat. V diskusi velmi ostře reagoval poslanec za ANO a místopředseda výboru Pavel Růžička, který vyčetl přítomnému náčelníkovi Generálního štábu Řehkovi údajně politické posty na sociálních sítích na účtu vrchního praporčíka AČR vůči politikům hnutí ANO a řekl, že za této situace návrhu nevěří a nebude pro něj hlasovat: „Já jsem se bál, že kdyby vyhrál pan premiér Babiš, tak armáda začne dělat pořádek jako v Brazílii.“ Tato Růžičkova slova ve svých reakcích odmítli poslanci vládní koalice Žáček a Blaha (ODS) a Horák (KDU-ČSL). Pavel Žáček připomněl, že za vlády Andreje Babiše byl poslanec Růžička pro předložený princip a věřil mu, a uvedl, že tehdy možná poslanci ANO návrh podporovali s vědomím, že bude zastaven obstrukcemi KSČM. Připustil, že diskusi je možné a vhodné vést o tom, zda je vhodné nasazovat vojáky AČR z důvodu ochrany majetku, nikoli však z důvodu ochrany života a zdraví osob. Otázku ohrožení majetkových hodnot dále v diskusi rozvedli náčelník Generálního štábu Řehka a návazně doc. Jan Kudrna z Ministerstva obrany, že může jít například o národní kryptografické prostředky a ohrožení státního tajemství, různé citlivé dokumenty apod., nikoli o hodnoty obchodního nebo podobného rozměru.

Ministryně obrany požádala poslance, aby návrh podpořili a doslova řekla: „Nechci do těchto zón posílat vojáky na služební cestu nebo  dovolenou, jak to dělá Vladimír Putin, já to tak dělat nebudu. Toto je alternativa, která by se dala obejít. Nebudu to dělat. My chceme být transparentní.“ Z dvanácti hlasujících poslanců bylo 9 pro, 1 proti a 2 se zdrželi, a výbor pro obranu tím vyslovil s vládním návrhem souhlas.

Dalším bodem na programu byla informace k vývoji na Ukrajině, zařazená jako uzavřené jednání, k němuž byli přizváni zástupci Vojenského zpravodajství, jak je od ruského útoku na Ukrajinu loni v únoru pravidlem. Bod byl opět přerušen a jeho projednávání bude pokračovat na dalších schůzích. Příští schůze výboru pro obranu bude svolána na 28. února.

Poslancům Výboru pro obranu jsme i tentokrát položili anketní otázku: Měla by podle vás vláda ČR disponovat pružnějším nástrojem pro vyslání našich vojáků do zahraničí a pobyt zahraničních vojáků na našem území, jak s tím počítá úprava ústavy a ústavních zákonů? A je podle vás tato úprava dostatečná nebo byste ještě něco změnil?

Lubomír Metnar (ANO), předseda výboru

Ke změnám Ústavy České republiky a ústavního pořádku by mělo být obecněji přistupováno se zdrženlivostí, přičemž by veškeré změny měly být činěny na základě široké odborné diskuse. V kontextu současné bezpečnostní situace je opravdu nezbytné vyhodnotit možná rizika, která by případná změna přinesla. Navržená změna je z větší části změnou legislativně-technickou a případné nejasnosti textu vyřešil během času ustálený výklad jednotlivých ústavních ustanovení. Z tohoto pohledu je sporné, zda daný návrh je skutečné naléhavý a potřebný.

Josef Flek (STAN), místopředseda výboru

Jsem zpravodajem této ústavní novely pro Výbor pro obranu. Za sebe říkám, že s navrženou úpravou souhlasím. Než se dostanu k detailům je nutno připomenout, že se problematika úpravy vysílání vojsk a přijímání zahraničních vojsk na tomto území řeší od roku 2016. Byla několikrát předkládaná a mezi navrhovateli byli i současní opoziční politici. Pod návrhem z roku 2019 byl podepsán i tehdejší poslanec a premiér Andrej Babiš. Není proto pravdou, že si Fialova vláda chce něco uzurpovat. Fialova vláda navazuje na období, ve kterých byli současní ministři opozičními politiky a současní opoziční politici koaličními. Nerozumím proto opozici, že z toho právě teď činí takovou šarádu.

V každém případě ústavní novela reaguje na současnou nepříliš radostnou geopolitickou realitu. Zároveň jedním z důvodů předložení novely je úprava možností vysílání našich vojáků pro případy humanitárních operací – např. kvůli záchraně českých občanů v zahraničí. Nechceme a nebudeme zatahovat Českou republiku do válečných konfliktů. Chceme jen vyřešit současné znění dotyčných článků Ústavy ČR, které nám takovou možnost záchrany občanů v zahraničí neumožňují.

Nadále ale bude mít Parlament ČR po 60 dnech možnost takové akce rušit. Neposouváme limit 60 dnů výš, jenom rozšiřujeme jeho působnost na některé z možných situací. Nečiníme tak z důvodu nějaké velké radosti ani válečného štváčství, jak je nám zákeřně podsouváno opozicí. Chceme jenom reagovat na měnící se svět, který je rozhodně oproti 90. letům, kdy byla naše ústava přijímána, méně bezpečný.

Pavel Růžička (ANO), místopředseda výboru

Pokud jde o podporu změn ústavních zákonů je naše stanovisko jasné. Dokud nás jako ANO bude ODS neustále urážet, z naší strany žádná vstřícnost nebude. Rozhodně nepřistoupíme na ultimáta a rozkazování, co máme dělat. Koalice naše hlasy pro změny prostě potřebuje. Buď budou chtít být konstruktivní a jednat, jinak je debata zbytečná a ústava může být dalších 20 let v tomto stavu. Vlastně se vůbec nic neděje.

Stanislav Blaha (ODS), člen výboru

Je rozumné, aby vláda těmito pravomocemi disponovala. Pokud by Česká republika čelila nějaké mezinárodní bezpečnostní krizi, jejíž hrozba dnes stoupá, považuji za nutné, aby na ni mohla vláda reagovat co nejrychleji, nejlépe v řádu hodin. Ať už to je plnění spojeneckých závazků nebo průjezd cizích vojsk přes naše území.  Je určitě lepší i přehlednější vyjádřit souhlas ad hoc dle potřeby než souhlas rámcový.

Já jsem přesvědčen, že do ústavy se nemá moc zasahovat. Její změny musí být systémové a dlouhodobé. Ústava nemá sloužit tomu, kdo zrovna vládne, ale všem občanům a ochraně jejich práv. A navrhovaná změna podle mě tyto vlastnosti splňuje. Přál bych si, aby to tak viděla i opozice.

Miloslav Janulík (ANO), člen výboru

Já bych byl v této otázce zdrženlivý…, a to tak, že velmi.

Jiří Horák (KDU-ČSL), člen výboru

S navrhovanou úpravou Ústavy České republiky souhlasím. Vládní návrh umožňuje mnohem pružněji a efektivněji reagovat na vzniklé bezpečnostní situace. Vláda bude nově moci rozhodnout o vyslání Ozbrojených sil ČR mimo naše území, nejdéle však na dobu 60 dní, za jasně daných podmínek. Těmi jsou například plnění našich závazků vyplývajících z mezinárodních smluv o společné obraně proti napadení, účast na mírových operacích nebo zahraničních pracích při živelních pohromách apod.

V praxi tak bude možné mnohem rychleji reagovat na situace, jako je např. záchrana životů občanů ČR protiprávně zadržovaných v zahraničí nebo pokud budou naši občané v ohrožení v důsledku ozbrojených konfliktů, anebo v situaci ochrany života a zdraví uprchlíků ze států, v nichž probíhá ozbrojený konflikt.

Změna ústavy rovněž vládě umožňuje povolovat ozbrojeným silám jiných států průjezdy přes území České republiky nebo přelety nad územím České republiky nebo umožnit ozbrojeným silám České republiky účastnit se vojenských cvičení mimo území České republiky, a naopak bude umožněno ozbrojeným silám jiných států účastnit se vojenských cvičení na našem území.

Ještě je třeba podotknout, že z technických a operativních důvodů návrh výrazně podporuje armáda. Klíčové je, že parlament bude moci kdykoliv zrušit nařízení vlády, a to přijetím příslušného usnesení.

Michaela Opltová (STAN), členka výboru

Domnívám se, že se je tato úprava dostatečná. Oceňuji dlouhá jednání, která tomu všemu předcházela na všech úrovních a to na půdě odborné veřejnosti, armády a širokého politického spektra. Současný svět se zrychluje téměř ve všech směrech a obranyschopnost naší země se tomu musí uzpůsobit. Příklad si můžeme vzít i z jiných evropských zemí. Nicméně, každý zásah do ústavy a ústavních zákonů budí emoce a musíme najít shodu napříč politickým spektrem. Důležitá je především ochrana našich občanů. Neměnila bych osobně nic z podstaty novely. Musíme zapracovat na komunikaci a vysvětlovat to jako efektivní nástroj obrany naší země, ne účelový zákon této vlády, jak se někteří domnívají.

Radovan Vích (SPD), člen výboru

Jsem jednoznačně PROTI, aby vláda měla možnost vysílat naše vojáky do zahraničí nad rámec současného mandátu bez toho, aby to před tím projednala sněmovna, která je schopna se v případě krize sejít v řádu hodin, případně dnů.

Těch argumentů je celá řada:

  • Je nepřijatelné, aby nás do konfliktu, který se později ukázal např. jako provokace, zatáhla vláda bez důvěry anebo vláda v demisi;
  • Není nutnost zachraňovat naše občany silami a prostředky armády, když to mohou dělat např. bezpečnostní sbory;
  • Než se získají VŠECHNA potřebná diplomatická povolení na přelety letounů přes země třetího světa do požadované destinace s uvedením důvodu letu a obsahem nákladu, sněmovna to je schopna dávno projednat.

Jsem pro zamítnutí novely ústavy, tak jak SPD hlasovalo již v 1. čtení ve sněmovně. Ta podstata je na Stálé komisi pro ústavu, případně v Ústavně-právním výboru Sněmovny ČR a nikoliv ve Výboru pro obranu.

Zdroj: Výbor pro obranu

A je to tady znovu a opět další skandál!

Česká ministryně obrany nepřímo potvrdila, že česká armáda chystá válku proti Rusku! Její lidé budou z ukrajinských vojáků během jejich výcviku v ČR vytěžovat zpravodajské informace. O tom, jak bojuje Ruská armáda na Ukrajině a jaké má slabiny. Většina z nás ty informace ocení prohlásila ministryně! Po šílených výrocích náčelníka generálního štábu o přípravě na válku s Ruskem. Je to další politické prohlášení, které potvrzuje přípravy AČR na zapojení do operací na Ukrajině! Kdo vlastně bude koho cvičit v Česku? Není to náhodou naopak, že Ukrajinci budou školit české vojáky. Co čekat od Rusů na Ukrajině?

Celý článek si můžete poslechnout v audio verzi ZDE:

Pro 1, 2022

A je to tady znovu a opět další skandál! Když minulý týden náčelník generálního štábu AČR Karel Řehka hovořil [1] o tom, že se česká armáda musí připravit na válku s Ruskem. Nejednalo se jenom o náhodný výrok, ale bylo to potvrzení šíleného a zatím utajeného procesu, na jehož konci má být zapojení AČR do války. Na Ukrajině v nějaké formě, která dosud není zcela jasná.

V úterý poslanecká sněmovna odhlasovala [2] výcvik přibližně 4 000 ukrajinských vojáků, kteří v roce 2023 přijedou do ČR. Celkem v 5 turnusech po zhruba 800 ukrajinských vojácích .V každém z turnusů budou cvičení a školeni pro boj. Alespoň takto to přednesla ve sněmovně ministryně obrany Jana Černochová [3]. A celé to bude stát 1 miliardu korun [4] a peníze na to půjdou bez ohledu na deficit státního rozpočtu.

Jana Černochová, ministryně s tankem v kabelce

Pro výcvik zvedli ruku všichni poslanci, s výjimkou poslanců za SPD, kteří konečně šli do sebe a jasně hlasovali proti. Nikdo se nezdržel. To samo o sobě ukazuje, jak kritická je situace a tohle už opravdu není legrace. Zdálo by se, že ministryně prostě jede politiku Londýna, když se můžou cvičit ukrajinští vojáci ve Velké Británii, proč by se nemohli cvičit i v Česku? Ano, zdálo se, že to je právě ta motivace opičit se po Londýnu. Jenže, to by Černochová nesměla v úterý dát rozhovor [5] pro server Novinky. Ve kterém odpálila doslova termonukleární informační bombu, až lidem popadaly hodiny ze zdí.

Černochová to vypustila ven na plná ústa. Bude se totiž od Ukrajinců zjišťovat, jak bojovat proti Ruské armádě!

Ministryně Černochová totiž novinářům sdělila něco, co asi mělo zůstat utajené a skryté, protože doslova řekla toto: “Při výcviku vojáků získá i naše armáda zkušenosti od Ukrajinců. Budeme získávat informace přímo od ukrajinských zástupců. Budeme lépe vědět, jak Rusové bojují a jaké mají slabé a silné stránky. To myslím, že většina z nás ocení,“ uvedla ministryně. A je to venku! Celá ta maškaráda se cvičením zhruba 4 000 ukrajinských vojáků je ve skutečnosti maskírovka, která má zakrýt skutečný účel pobytu ukrajinských vojáků v ČR. Budou totiž podle všeho cvičit české vojáky a předávat jim informace. O válce na Ukrajině a o tom, jak je potřeba bojovat a válčit s Ruskou armádou.

Jana Černochová v transportéru

Ministryně nepokrytě přiznala, že obrana bude vytěžovat z Ukrajinců vojenské zpravodajské informace o Ruské armádě. Což jsou informace, které jsou nezbytné pro přípravu AČR na válku s Ruskem. O čemž minulý týden hovořil právě náčelník generálního štábu Karel Řehka. A Černochová to zabejčila ještě výrokem, že většina z nás (myšleno na ministerstvu obrany) ty informace od ukrajinských vojáků o Rusech ocení. Takhle narovinu to práskla ministryně úplně na komoru, jako by se nechumelilo. Ona už si dokonce ani nedává pozor na ústa, protože má pocit, že už se může říkat všechno nepokrytě, že válka s Rusem prostě bude.

Podle všeho to spíš vypadá, že Ukrajinci budou na útvarech školit české vojáky o tom, jak se připravit proti Ruské armádě

Když si dáme dohromady výroky náčelníka Řehka s výrokem ministryně Černochové. Začne nám z toho vylézat úplně nový a děsivý obraz přípravy na válku s Ruskem. A není to příprava už jen teoretická a rétorická, ale skutečná a praktická. Teď se ale nabízí otázka, kdo vlastně bude koho cvičit? Co může nabídnout česká armáda ukrajinským vojákům, kteří jsou ve válce s Ruskem? Jaký výcvik? Copak AČR má zkušenosti s bojem v otevřeném konfliktu?

Proč se bude jednat o výcvik jen 4 000 vojáků, když navíc do ČR nepřijedou naráz, ale v celkem 5 turnusech po cca. 800 vojácích? Britové naráz cvičili 20 000 Ukrajinců. Česko bude naráz cvičit jen 800 Ukrajinců. Zkusme se nad tím zamyslet. Když chcete válku s Ruskem a chcete poslat české vojáky na Ukrajinu do války proti Ruské armádě, co budete potřebovat? No přece logicky výcvik a průpravu před nasazením do boje. A k tomu jsou potřeba ukrajinští vojáci, kteří vám předají zkušenosti.

Ukrajinští vojáci

A k předávání zkušeností stačí v jednom turnusu zhruba 800 vojáků na celou ČR, kteří se rozjedou po skupinkách po českých posádkách a útvarech.  Začnou se školit a předávat informace českým vojákům. Chápete? Tohle nevypadá na výcvik ukrajinské armády českými instruktory, ale spíš na výcvik českých posádek na útvarech ukrajinskými vojáky, kteří předají posádkám informace. O tom, jak bojují Rusové, jakou mají taktiku, jak je potřeba se připravit a tak dále.

Tito Ukrajinci potom budou cvičit s českými vojáky a budou jim ukazovat, jak to funguje v boji. A právě k tomu jsou ti ukrajinští vojáci rozděleni do miniaturních turnusů po 800 vojácích. První turnus budou ukrajinští vojáci z pěchoty. Druhý turnus budou ženisté. Třetí turnus ukrajinské PVO jednotky, dronisté atd. Při každém turnusu ukrajinští vojáci proškolí jiné české vojenské útvary s jinou specializací. A k tomu přesně stačí těch 800 Ukrajinců v každém turnusu.

Nová Řehkova doktrína o přípravě na válku s Ruskem potřebuje nezbytně bojové informace o Rusech z fronty od ukrajinských vojáků

Ukrajinští vojáci budou vytěženi a předají informace české pěchotě, motostřelcům, protivzdušné obraně, ženistům atd. Jak prohlásila Černochová: “Budeme získávat informace přímo od ukrajinských zástupců. Budeme lépe vědět, jak Rusové bojují a jaké mají slabé a silné stránky…” Ano, přesně tak!

Během těch 5 turnusů získají jednotlivé české útvary vojenské zpravodajské informace. O taktice a o boji Ruské armády, které náčelník generálního štábu Řehka zakomponuje do nové doktríny přípravy na válku s Ruskem. Zapadá to do sebe naprosto dokonale a ministryně to svými výroky dokonce nepřímo potvrdila. Ti ukrajinští vojáci se prostě budou v ČR vytěžovat na jednotlivých útvarech a posádkách. Budou učit české vojáky stylu ruského boje, aby dokázali po vstupu na Ukrajinu proti Rusům bojovat.

 

Pokud by někdo chtěl opravdu cvičit ukrajinské brance v ČR, potom by se nejednalo o 800-členné turnusy, které Ukrajině neřeší vůbec nic vzhledem k tomu, jaké má Kyjev ztráty ve válce. Naráz by se tak cvičilo alespoň 5 nebo 8 tisíc ukrajinských branců v ČR, aby to mělo význam. Ale pozor, je tu další háček. Jestlipak víte, jaký? No přece na čem se budou ti Ukrajinci učit? Česká armáda používá Pandury a starou ruskou techniku již AČR odevzdala Ukrajině do války, takže Ukrajinci nebudou mít v ČR na čem cvičit.

Britové např. cvičili Ukrajince pouze v tom, jak ovládat protitankové britské systémy NLAW. Rovněž britská děla, houfnice a obrněná auta Mastiff, Husky a Wolfhound. Jenže, na co a na jaký typ techniky bude učit skupinky Ukrajinců Černochová a její armáda? Budou je učit pořadová cvičení na buzeráku s českými SA-58 v rukách? Tohle je přece nesmysl už na první pohled.

Ukrajinští vojáci v Česku nemohou cvičit, nemají totiž na čem. Celé je to maskírovka, prohlásil vojenský znalec pro naši redakci

Výcvik cizí armády musí vždy probíhat se zbraněmi a technikou, se kterou ti vojáci budou bojovat na frontě po skončení výcviku. A na Pandurech určitě proti Rusům nepojedou, pokud je tedy Černochová Ukrajincům nedaruje. To by česká armáda potom neměla sama na čem jezdit. Výcvik Ukrajinců v Polsku, které nakoupilo mamutí objemy západních zbraní a techniky před mnoha lety, a která se teď dodává na Ukrajinu, by dával smysl. Ale výcvik Ukrajinců v Česku, kde nemají na čem cvičit, prostě postrádá smysl.

Česká armáda se bude od Ukrajinců učit, jak bojovat proti Ruské armádě, ruským tankům atd.

Podle našeho kolegy a vojenského znalce, který nás na výrok Černochové pro Novinky upozornil. Je to  celé cvičení Ukrajinců jen maskírovkou, která má zamaskovat zpravodajskou těžbu informací od ukrajinských vojáků na útvarech a posádkách AČR. Cílem předat českým vojákům vojenské informace o Ruské armádě a zakomponovat je do nové Řehkovy doktríny AČR na přípravu války s Ruskem. To je celé.

A Černochová to prostě jenom provalila, protože huba jí pochoduje rychleji než hlava. Taková je realita. Takže si to shrňme: Náčelník generálního štábu AČR vyzval k přípravě na válku s Ruskem.  Ministryně obrany bude od Ukrajinců těžit zpravodajské informace o Ruské armádě na Ukrajině, protože se to bude hodit českým útvarům armády pro chystanou válku s Ruskem o které mluvil Řehka. Kruh se uzavřel. Všechno to dokonale teď do sebe zapadá. Pánbůh s námi a zlé pryč!

-VK-

Šéfredaktor AE News

Zdroj:https://aeronet.news/ceska-ministryne-obrany-neprimo-potvrdila-ze-ceska-armada-chysta-valku-proti-rusku-jeji-lide-budou-z-ukrajinskych-vojaku-behem-jejich-vycviku-v-cr-vytezovat-zpravodajske-informace/

Neuvěřitelný skandál s vyřazením Karla Janečka

Neuvěřitelný skandál s vyřazením Karla Janečka z prezidentského boje je cestou, jak zabránit souboji Titánů ve II. kole voleb? Rakušanovo vnitro seškrtalo Janečkovi více jak 35% podpisů a k překročení hranice 50 000 hlasů mu chybí jen necelé 2 000 hlasů! Matematik Janeček je oprávněně v šoku, protože taková statistická chyba je prakticky vyloučená, že by se každý 3. podporovatel spletl a chybně napsal své údaje do sčítacích listin! Janeček a Babiš by se společně stali moc silnými kandidáty opozice proti Pětikoalici, a proto jeden musel z kola ven!

Celý článek si můžete poslechnout v audio verzi ZDE:

Lis 28, 2022
Minulý pátek otřásla českými médii neuvěřitelná informace, že Rakušanovo vnitro seškrtalo Karlu Janečkovi více než 35% hlasů na sčítacích arších. Takže do prezidentské volby se nedostane. Karel Janeček vysbíral 74 208 podpisů, ale ministerstvo vnitro mu uznalo za platné jen 48 090 hlasů. Matematik a miliardář Janeček přišel o účast ve volbách jen o 1 910 hlasů. To ale znamená, že Janeček vysbíral 35,2% neplatných podpisů, což je statisticky prakticky vyloučené.

Znamenalo by to, že více než každý 3. podporovatel trpí dyslexií. Neumí psát, spletl své jméno, příjmení nebo datum narození. Taková statistická chyba je prakticky vyloučená [1] .Někde je něco špatně a v podpisech to určitě nebude. Dokonce se objevují spekulace, jestli někdo petiční archy nevyměnil za neplatné a vyplněné nesmyslnými adresami a jmény s cílem vyřadit Janečka z voleb. Není proto divu, že se Karel Janeček odvolal a bude chtít petiční archy prověřit.

Karel Janeček

Tohle samozřejmě není náhoda a musíme si to rozebrat. Pětikoalice má obrovský problém, protože její dva kandidáti jsou pro nevoliče současné vlády nepřijatelní. Generál Petr Pavel čelí své minulosti předsedy místní organizace KSČ v Praze. Především minulosti bývalého komunistického rozvědčíka, který byl na vysoké škole Antonína Zápotockého. Připravovaný pro vojenskou špionáž proti NATO na Západě, ale dnes se etabluje jako největší zastánce NATO. Bývalý šéf vojenského velení NATO v Bruselu.

A ekonomka Danuše Nerudová jako rektorka Mendelovy univerzity až moc a příliš alternuje roli české Zuzany Čaputové . Hraje na kartu genderové volby občanů. Podobně jako na to vsadila právě Zuzana Čaputova na Slovensku. Genderová karta je velmi populární v této době. Představa první české prezidentky je progresivním volebním tématem samým o sobě. Takže není divu, že se tato volební karta s genderem objevila. Jenže oba dva kandidáti mají jeden společný problém. Nereprezentují hodnoty české populace a neumí je ani pojmenovat. Na rozdíl od schopného rétora, ekonoma a matematika Karla Janečka.

Pětikoalice chce do funkce prezidenta buď generála nebo českou Čaputovou, oba budou podporovat Ukrajinu po vyhlášení válečného stavu

Jakmile začnou televizní debaty kandidátů, dojde k odhalení konceptuální vyprázdněnosti kandidátů. Která bude u generála Petra Pavla definována ideologií a demagogií o ruské hrozbě. O potřebě transatlantických vazeb. Zatímco Danuše Nerudová si vystačí s lidskými hodnotami a genderem. V takové situaci oba kádry vládní koalice mohou ohrozit jen dva silní a zkušení konceptuálové.  A to  jsou Andrej Babiš a Karel Janeček. Oba dva umí pracovat s veřejností na bázi politického marketingu, který je Pavlovi i Nerudové zcela cizí. Vyměňují politický marketing za ideologii, havlovský epitaf a čaputovský  gender. Sorry  jako, ale to dnes na vítězství ve volbách už opravdu nestačí.

Danuše Nerudová

Češi právě řeší existenční problémy kvůli inflaci a  vysokým úrokovým sazbám hypoték. Energetické krizi úzce navázané na ohrožení zaměstnanosti a provozy podniků. Prezident musí nabídnout voličům řešení těchto 3 problémů, resp. vizi k návratu k blahobytu. To je něco co bude stát peníze a týká se tzv. politické ekonomie o které Pavel neví naprosto nic a Nerudová o ní jen slyšela z doslechu.

Jinými slovy. Celé je to v pozici, že do druhého kola prezidentské volby by vstoupili dva konceptuálové. Andrej Babiš a Karel Janeček, kteří by se střetli o hlasy Čechů tlačících před sebou čím dál prázdnější vozíky na nákupní frontě. Lidem jste v minulosti mohli na frontě vykládat o transatlantických hodnotách a o občanské havlovské společnosti. V dnešní době hyperinflace a energetické krize lidi zajímá jen nákupní vozík a jeho obsah.

Janečkovi buď někdo podsunul přes 26 000 falešných podpisů. A nebo má armádu dyslektických podporovatelů, kteří neumí správně napsat nacionále

A právě proto byl Janeček zablokován na vnitru. Pětikoalice bude mít co dělat, aby porazila Andreje Babiše, kterého budou volit obyčejní lidé. Dolních 10 milionů Čechů, jak se říká, ale kdyby do toho přišel ještě Janeček odpůrce očkování, který se dokonce etabluje jako ochránce tradiční rodiny [2]. Konceptuál s důrazem na ochranu 1. kruhu rodiny, i když může jít jen o politický marketing. Hluboké přesvědčení, tak by reálně hrozilo, že Pavel i Nerudová vyhoří už v prvním kole volby a ve druhém se strhne bitva mezi Karlem Janečkem a Andrejem Babišem. Což by byl souboj Titánů.

Gen. Petr Pavel

Je naprosto vyloučené, že by Janečka podporovali jen voliči z řad absolventů pomocných škol s dyslexií, kteří na petiční archy neumí správně napsat své nacionále. Ano, může se to z nepozornosti stát určitému promile petentů. Z více jak 70 000 petentů může jít o desítky až nižší stovky petentů, ale ne o 35% podporovatelů v objemu prakticky 26 000 podpisů. To je prostě šílenství a naprostý nesmysl. Pokud se ukáže, že to opravdu tak je, potom je opravdu na místě obava, že někdo s petičními archy manipuloval a vyměnil je za archy s nesmysly. Když by to bylo opravdu na hraně. Mohlo by k tomu dojít při transportu archů na vnitro tzv. na cestě a nebo přímo na vnitru.

Pětikoalice bude chtít, aby volba prezidenta byla pro-ukrajinským ideologickým referendem. Zatím co Babiš a Janeček pojedou konceptuální otázku inflace a úpadku životní úrovně lidí v ČR

Jenže musí přece vědět, že se Janeček odvolá a archy se budou kontrolovat. Jenže pravda je taková, že když budou na arších s podpisy neexistující jména a fiktivní adresy, tak Janeček nebude mít jak prokázat, že to jsou podvrhnuté archy. Pakliže nejsou archy opatřeny nějakým bezpečnostním prvkem, např. vlastnoručními podpisy Karla Janečka dole na každém archu, aby bylo zaručeno, že listy nikdo nevyměnil.

Není jasné, jestli měl Karel Janeček petiční archy takto ošetřené. Podle posledních informací roste podpora Danuši Nerudové. Dohání Petra Pavla i Andreje Babiše, což je důsledek genderové volby ve společnosti. Veřejnost se bude na generála Pavla i oligarchu Babiše dívat jako na prominenty, kteří si zavdali s předlistopadovým režimem. Část voličů uvidí řešení v podobě čaputovské volby v ČR.

Andrej Babiš kandiduje s leitmotivem “Pomáhá lidem  proto Babiš”

Je otázkou, jestli to bude fungovat stejně jako na Slovensku, ale pravda je taková, že Nerudová bude moci těžit ze svého vzhledu a z genderu. Zatímco nebude zatížena minulostí s vazbami na předlistopadový režim. Prezidentská volba je de facto cirkus na pozici a funkci, která nese jisté pravomoci v ohledu jmenování soudců. Jmenování vlád a s dalšími věcmi, ale v jedné věci jde o funkci naprosto klíčovou, i když dlouho přehlíženou. Prezident je totiž vrchním velitelem ozbrojených sil ČR a pokud Fialenková vláda usiluje o vyhlášení válečného stavu na území ČR. V tom okamžiku dojde k předání obrovských pravomocí do rukou prezidenta. Ve válečném stavu získává prezident jako Vrchní velitel pravomoci k udělování rozkazů armádě napřímo a  bez souhlasu vlády. Chápete?

Pokud dojde po změně doktríny generálního štábu AČR k vyhlášení válečného stavu. Prezident v roli Vrchního velitele získá obrovské válečné pravomoci

Najednou to dává hrozivý smysl, proč Fialenkova pětikoalice chce na hradě lampasáka a generála, zelenou gumu, anebo alespoň pro-ukrajinskou prezidentku. Protože když se chystá podle vlastních slov náčelníka generálního štábu Řehka válka s Ruskem [3], tak ve funkci Vrchního velitele nemůže být někdo, kdo je konceptuál a řídil by se logikou businessu (jako Babiš a Janeček) nikoliv ideologií (jako Pavel nebo Nerudová). V případě vyhlášení válečného stavu by to v ČR vypadalo po procesní stránce jako na Ukrajině.

Veškeré rozhodování má v rukách prezident. Parlament rozhoduje jen o věcech, jako jsou zbrojní rozpočty a  zákony na znárodňování majetku v době válečného stavu atd. Vojenské procesy v ČR by ale řídil plně a výhradně Vrchní velitel OSČR (Ozbrojené síly České republiky).  Teď si představte, že by to byl někdo, komu válka na Ukrajině a její dopady v EU vadí z hlediska businessu. Chápete? To by bylo pro pětikoalici jedno velký špatný. Takže co se asi stalo?

Náčelník generálního štábu AČR Genmjr. Karel Řehka

Přišel befel na zablokování Janečka, aby se nedostal do II. kola volby s Babišem. Počítá se totiž s tím, že když se do II. kola dostane Babiš s Pavlem anebo s Nerudovou v obou případech Babiš prohraje. Ale kdyby volba probíhala mezi Babišem a Janečkem, tak volební téma by se z ideologie překlopilo do businessu. Do otázek řešení inflace, vysokých cen energií a lidé by volili mezi dvěma oligarchy s nadějí, že jeden z nich napomůže vyřešit ty průsery, které za poslední rok nadrobila pětikoaliční vláda. Byla by to volba prezidenta proti pětikoalici.

A toho se bojí, takže konceptuál Janeček byl zablokován. Někdo a neznámo kdo mu vyrobil na petičních listech přes 35% neplatných hlasů. Není dovoleno. Janeček samozřejmě nasadí všechny páky.  Včetně těch zákulisních není vyloučeno, že se do voleb ještě dostane. Ovšem i to do značné míry napoví, jak moc je silná lobby v ČR, která stojí za změnou doktríny generálního štábu AČR. Směrem k válce s Ruskem, jenž současně usiluje o to, aby po vyhlášení válečného stavu. V ČR byl na Hradě Vrchní velitel, který bude pro válku a nikoliv pro mír. To je ten důvod, proč tyto síly nechtějí na Hradě konceptuály typu Babiš a Janeček. Pouze pro válečné fanatiky a ideology s podporu ukronacistické Ukrajiny!

-VK-

Šéfredaktor AE News

Zdroj:https://aeronet.news/neuveritelny-skandal-s-vyrazenim-karla-janecka-z-prezidentskeho-boje-je-cestou-jak-zabranit-souboji-titanu-ve-ii-kole-voleb-rakusanovo-vnitro-seskrtalo-janeckovi-vice-jak-35-procent-podpisu/?fbclid=IwAR3XNK1oiDMH3AHMSIAfWB77JvCWvYqZ38lZe_1C2C6dw5LXj9jNDS59wxU

NATO již chystají scénáře na střet s Ruskou armádou!

A je to tady! Náčelník generálního štábu AČR prohlásil, že Česko se musí připravit na válku s Ruskem .Ve chvíli, kdy vypuknou boje, tak česká armáda prý bude aktivním účastníkem války od první minuty! Fialenkova vláda už podle všeho opravdu se počítá zatažením ČR do války proti Rusku.  Generální štáb již chystá noty pro změnu doktríny z poziční obrany na chystání otevřené války s Ruskem! Surovikinův Armageddon bude katalyzátorem válečných procesů v Evropě.  Generální štáby zemí NATO již chystají scénáře na střet s Ruskou armádou!

Celý článek si můžete poslechnoutv audio verzi ZDE:

Lis 22, 2022

V procesech řízení na 6. prioritě platí, že na žádné vyšší prioritě nedochází k tak dynamickým procesům a změnám forem řízení jako právě na válečné 6. prioritě. Teprve včera jsme publikovali článek[1] o plánu ruského velení SVO na Ukrajině. K provedení plánu tzv. neobyvatelné země, což povede k exodu Ukrajinců do EU v milionových počtech a k následnému rozvratu bezpečnosti stability EU. Dnes přišel další informační dílek do této konceptuální skládačky, který zaregistrovala i ruská hlavní média.

Náčelník generálního štábu AČR Karel Řehka totiž v úterý na každoročním velitelském shromáždění velitelů AČR prohlásil, že Česko se musí připravit na válku velkého rozsahu v Evropě s vyspělým nepřítelem[2]

Přičemž všem bylo na shromáždění jasné, že mluví o Rusku. Řehka prohlásil, že po vypuknutí konfliktu bude Česko a jeho ozbrojené síly od první minuty aktivním účastníkem této války.

Generál Karel Řehka

Náčelník AČR rovněž zdůraznil, že česká armáda musí být podle jeho slov brutálně efektivní. Nadále bude podfinancovaná a nebude disponovat s tím co by potřebovala. Takže je potřeba maximálně efektivně využívat toho, co je momentálně k dispozici.

Ruská média to okomentovala slovy, že tím dochází po 33 letech ke změně doktríny české armády z doktríny pozičně obranné a lokální na armádu frontově útočnou s expedičními rysy.

Na to budou muset reagovat i ruské ozbrojené síly. Změnit designaci české armády na stejný stupeň, jaký má ukrajinská armáda. Tedy armáda s ofenzivní doktrínou pod křídly aliančního krytí, které může být oficiální anebo neoficiální. V případě aliančního krytí Ukrajiny, která je vyzbrojována a podporováno NATO, aniž by byla oficiálně členem aliance.

Armáda ČR se začne připravovat na válku s Ruskem

Česká republika se tak nechystá na válku s Ruskem. Už jen v podobě mediálních výkřiků politiků pětikoalice, ale už dochází  ke změně vojenské doktríny české armády, která se začne chystat na válku s Ruskem! Po 33 letech došla Česká republika do stavu a situace, kdy její politická reprezentace nově už se armáda chystá do války proti jaderné velmoci. A to úplně stejně jako před rokem 1989.

A to když se tehdejší ČSLA pod křídly Varšavské smlouvy chystala do války proti NATO, tedy opačným směrem. Trvalo to jen zhruba 30 let, kdy bylo zemi nad Mahralem dovoleno žít v míru. To  končí a český Honza je už zase hnán do války. Měří se mu plátno na mundůr šije se kanad a chystá flinta, aby šel střílet na Rusa. Opět a znovu cizí zájmy, jako už tolikrát v české historii.

Stánek na levnou krásu, kde prodavačku dělá česká ministryně obrany Jana Černochová a prodává trička na podporu války na Ukrajině

Už zase českému národu vládnou zrádci. V podobě uplacených a upachtěných marionet a politických zrůdiček, jejichž ohavnost v rovině politické se dá vyrovnat jen ohavností .Jejích pokřivených charakterů, které nepřipomínají ani zkroucený paragraf, protože i ten je ve srovnání s nimi rovný jako pravítko. Už mají plány, jak nakrmit ruská děla a raketové systémy českými syny a dcerami.

Budou válčit ve jménu pana prezidenta USA, jak zpívá v nové písní Jarek Nohavica, držitel prestižní a uznávané Puškinovy ceny. Všimněte si, že namísto snahy české vlády o mír a o mírové procesy dochází od 24. února pouze k uctívání a velebení války. Podněcování války k prodlužování války, podporování války a vyzbrojování jedné ze stran války.Sschvalování terorismu proti ruským novinářkám ze strany českých ministryň a nyní i ke změnám doktrín české armády pro chystání války s Ruskem!

Exodus milionů Ukrajinců z neobyvatelné Ukrajiny bude vyhodnocen jako ruský hybridní útok na země NATO

Surovikinova doktrína, která byla započata na Ukrajině a jejím cílem je učinit Ukrajinu neobyvatelnou pro civilní obyvatelstvo, povede k masovému exodu Ukrajinců do EU. Severoatlantická aliance příští rok na jaře na společném zasedání označí za hybridní útok Ruské armády proti NATO a EU. Dojde ke vstupu vojsk NATO na Ukrajinu. Přesně takto to má proběhnout, že Moskva bude obviněna z použití hybridní zbraně proti NATO .V podobě migrační vlny vyhnané do EU z vypnutých  pro život již nevhodných ukrajinských měst. A právě proto náčelník gen. štábu Řehka pronesl tuto řeč a oznámil, že Česko a jeho armáda se musí připravit na střet s Ruskem!

Česká armáda bude stát na Ukrajině proti Ruské armádě, kterou řídí dva Sergejové, Surovikin a Šojgu

Postupně začnou být na válku připravována česká média hlavního proudu. Ruská strana očekává již po Vánocích a nejen v Česku. Podobná příprava čeká i české školy všech stupňů. Znovu se začne revidovat možnost základní vojenské prezenční služby, ovšem nově právě s ohledem na vedení válečných a nikoliv obranných operací. Expediční charakter české armády získaný za 20 let na misích v Afghánistánu bude plynule transformován do zbytku celé české armády. Podobně jako ČSLA byla v dobách Varšavské smlouvy chystána jako armáda prvního sledu při válce proti NATO. V podobě bude i nyní formována AČR pro první sledové útoky na Ukrajině proti Ruské armádě.

Mobilizace 250 000 českých branců v první vlně. V případě vypuknutí války s Ruskem a rozvinutí formací na polském území

Je naprosto jisté, že v případě vypuknutí války mezi NATO a Ruskou federací bude v ČR spuštěna mobilizace. Podle informací by bylo v první vlně povoláno do zbraně 250 000 mužů, kteří projdou 6-týdenním výcvikem. Část tohoto výcviku by proběhla společně s polskou armádou. Tuto informaci nám poskytl důvěryhodný zdroj z okruhu ministerstva obrany již před časem. Takové jsou prý plány. Podle těchto informací by se česká armáda formovala zřejmě právě na polském území .Z důvodu spojeného taktického velení (Joint Command) NATO, které bude mít v rámci operací proti Ruské armádě hlavní a vedoucí úlohu.

Tohle byl pouze začátek. Teď už se na generálním štábu rovnou chystá válka proti Rusku

Americká armáda se podle těchto plánů prvního sledu útoku proti Ruské armádě nemá účastnit. Válka by podle plánovačů NATO že  v případě přímého konfliktu s Ruskem. Měla být omezena jen na Evropu minimálně to vyplývá z informací vrchního velení NATO na mnoha úrovních řízení v Bruselu, odkud unikají informace mezi novináře jako skrze cedník.

Řehka v projevu mluvil zejména o zbraních a o nedostatku. Je potřeba se připravit na tuto velkou válku a nečekat již s vyzbrojováním.  Vyzbrojit se okamžitě a hned. Fialenkova vláda se tak stává opravdu katalyzátorem válečné eskalace. Zatahuje ČR do války proti jaderné velmoci v domnění, že pod křídly Říše (EU a NATO) se podaří konečně Rusko porazit a obsadit. Pokud si myslíte, že jde jen o harašení zbraněmi, vyvedu vás z omylu.

Rusové se začali připravovat na vstup NATO do války a začali horečně stavět protitankové a protipěchotní linie podél celých hranic Ruska s Ukrajinou

Ruská armáda zahájila budování protitankových a protipěchotních linií po celé délce ruského pohraničí s Ukrajinou, především v Belgorodské oblasti, která sousedí s Charkovskou oblastí na Ukrajině. Informaci v úterý přinesl server RT. Podle ruských novinářů dochází k fortifikaci Belgorodské oblasti před zahájením ruské ofenzívy na Charkov, ale lidé na Telegramu hlásí, že stavba zákopů a protitankových valů s Dračími zuby je velmi podivná a podezřelá, protože probíhá na mnoha místech ruské strany hranice s Ukrajinou, nejen v Belgorodské oblasti. Tolik tanků přitom Ukrajina vůbec nemá a už vůbec ne, aby měla sílu útočit na více bodech ruské státní hranice.

Rozmisťování protitankových zátarasů, tzv. Dračích zubů v Belgorodské oblasti RF

Jenže, smysl by to dávalo naprosto dokonale v případě ,pokud by Rusko počítalo s vypuknutím války s NATO a se vstupem NATO na Ukrajinu. A to opravdu najednou i ruští odborníci tvrdí, že to by dávalo smysl. Protože stejné valy a zákopy buduje i Bělorusko na své straně hranice s Polskem. Jedná se tak prokazatelně o přípravu na vstup NATO na Ukrajinu, kdy válka může eskalovat do takové míry, že začnou létat rakety a cílem NATO už nebude jen vytlačení Rusů z Ukrajiny, ale tažení na Rusko a na Moskvu. Není to náhoda. Znovu se chystá jako koncem 30. let minulého století aliance nacistů ochotných připojit se do tažení na Rusko. A když už i česká armáda mění doktrínu a chystá se na válku s Ruskem, tak je jasné, že procesy už zašly opravdu daleko.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Zdroj:https://aeronet.news/a-je-to-tady-nacelnik-generalniho-stabu-acr-prohlasil-ze-cesko-se-musi-pripravit-na-valku-s-ruskem-a-ve-chvili-kdy-vypuknou-boje-tak-ceska-armada-pry-bude-aktivnim-ucastnikem-valky-od-prvni-minuty/