Recenzovaná studie potvrzuje fatální chybu v PCR testování: 42% odchylka

Recenzovaná studie potvrzuje fatální chybu v PCR testování: 42% chybovost u SARS-CoV-2 nonQ-RT-PCR testu. To znamená, že údaje vyhodnocení výsledků vakcíny COVID-19 jsou nespolehlivé a neplatné. Všechny studie vakcíny COVID-19 používaly nonQ-RT-PCR k určení statusu v jednotlivých případech. Všechny odhady výsledků jsou nespolehlivé. Toto je nejdůležitější studie, kterou kdy pravděpodobně publikujeme v našem žurnálu.

James Lyons-Weiler, Oct 31, 2022

Právě jsme zveřejnili novou studii, která ukazuje, že nonQ-RT-PCR (nekvantitativní RT-PCR testování) používané k diagnostice COVID-19 od roku 2020 do současnosti trpí chybou, která nakonec zpochybňuje vše, co bylo hlášeno o COVID-19 oficiálními kanály, včetně výsledků COVID-19.

Konkrétně, za předpokladu 5% míry prevalence, vysoká míra falešné pozitivity (42%) nonQ-RT-PCR znamená:

1. Na každých 50 skutečně pozitivních nálezů z 1000 bude hlášeno celkem 86 lidí s infekcí SARS-CoV-2 nebo bez ní nebo s jejími reziduálními fragmenty. Z toho bude 36 falešně pozitivních.

2. Na každých 50 skutečně pozitivních výsledků bude muset být izolováno/umístěno do karantény 86 lidí bez infekce SARS-CoV-2 nebo zbytkových fragmentů. Z toho 36 nebude infikováno.

3. Na každých 50 skutečně pozitivních testů, které jsou testovány a jsou pozitivní v nemocnici, bude 86 lidem s nebo bez infekce SARS-CoV-2 nebo reziduálních fragmentů sděleno, že „mají COVID-19“. Pokud bude 36 falešně pozitivních pacientů hospitalizováno s dalšími pacienty s COVID-19, pravděpodobně se nakazí infekcí SARS-CoV-2.

4. Počet „případů“ prostřednictvím pozitivní PCR byl nadhodnocen o faktor 72 % (původní příspěvek zněl „80:1“ za předpokladu prevalence 5%).

5. To platí pro hlášení generických případů až do května 2021, kdy se CDC rozhodlo snížit prahovou hodnotu cyklu PCR (Ct) pro očkované osoby na méně než 27, přičemž míra neočkovaných osob byla ovlivněna vysokou mírou falešných odhalení libovolně vysokého Ct, zkreslením všechny hlášené míry v těchto dvou skupinách od tohoto okamžiku upřednostňovaly případy u neočkovaných.

6. Tato odchylka +72 % platí v jakékoli klinické studii nebo jakékoli studii, která používala libovolně vysoké hodnoty Ct, VČETNĚ VAKCÍNOVÝCH STUDIÍ.

Neexistují žádné důvěryhodné údaje ze studií vakcíny COVID-19.

V roce 2003 se CDC zasloužilo o omezení přenosu SARS-CoV-1. Mezi metodami kontroly, o kterých tvrdili, že jsou pro to zásadní, byly PCR primery specifické pro kmen SARS-CoV-1 používané k výrobě amplikonů, které byly sekvenovány. Přítomnost sekvence byla použita ke správnému odvození, zda PCR reakce vytvořila populaci molekul DNA SARS-CoV-1, které byly sekvenovány pomocí zlatého standardu FDA – Sangerova sekvenování, nebo libovolnou populaci molekul DNA, které představovaly mimocílové amplikony.

V roce 2020, z důvodů, které nikdo nikdy nevysvětlil, CDC změnilo protokol detekce nukleových kyselin na protokol, který nikdy předtím nebyl vyzkoušen pro kontrolu respiračních virů. Namísto detekce na základě sekvence pouze použili výsledky nekvantitativní reverzní transkriptázy (RT)-PCR jako důkaz přítomnosti viru a pak se stejně nevysvětlitelně rozhodli určit, že pozitivní nonQ-RT- výsledek testu PCR indikoval onemocnění (COVID-19).

Každý, kdo se zabývá v nukleickými testy ví, že by to vedlo k nadměrným falešným pozitivním výsledkům. Podle oficiálního narativu CDC jaksi očekávalo nulové falešně pozitivní výsledky testů – dokonce i s jejich vlastním testem, který měl schválně vysokou hranici Ct 40 cyklů.

Dva vědci – Dr. James Lyons-Weiler a Dr. Sin Han Lee – byli prvními hlasy, které se na jaře 2020 nezávisle pokoušely upozornit FDA a CDC na závažnost problému potenciálně vysokých falešně pozitivních výsledků u SARS-CoV- 2 testování. Po prodiskutování problému a kontaktování dalších, včetně Dr. H. Ealyho, a dotčených občanů, zejména Alix Meyer z California Children’s Health Defense, Dr. Lyons-Weiler a skupina vytvořili NAATEC – Konsorcium pro hodnocení technologie Nucleic Acid Assay.

Dr. Lee dříve sám financoval studii, která prokázala, že se vyskytovaly falešně pozitivní a falešně negativní výsledky. Byly publikovány další studie ukazující falešně pozitivní výsledky nebo výsledky, které lze vysvětlit pouze falešně pozitivními výsledky. Dr. Lyons-Weiler na schodech budovy pensylvánského Capitolu varoval, že falešně pozitivní testy vedoucí ke karanténě působily jako „bomba za bombou, za další bombou“ vybuchující nad americkou společností a mohly vést ke zničení americké ekonomiky.

Technická (nikoli klinická) prezentace Dr. Lee poskytla dostatečné důkazy pro to, aby testování přestalo být kritériem pro zaměstnání. Testování založené na nonQ-RT-PCR však pokračovalo a testování založené na Sangerově sekvenování nebylo zavedeno. Laboratoř Dr. Lee byla proto financována, aby, nezávisle na jakémkoli směru nebo vědeckém vlivu NAATEC, provedla druhou studii s cílem rozšířit výsledky tak, aby charakterizovaly, co způsobují diagnózy založené na RT-PCR ve světě s variantami SARS-CoV-2.

Po rozsáhlé a důkladné slepé recenzní studii časopis Science, Public Health Policy & the Law nyní zveřejnil práci Dr. Lee.

Tato práce je jednou z nejlepších v kariéře Dr. Lee. V této studii Dr. Lee nejen uvádí, že ověřil falešně pozitivní výsledky v důsledku nesprávného použití testování RT-PCR:

„PCR byla vynalezena, aby replikovala nebo amplifikovala cílový segment DNA pro sekvenování DNA, aniž by procházela pracným bakteriálním klonováním. PCR potřebuje pár primerů, jednořetězcové DNA o délce asi 20 bází, k definování segmentu cílové DNA, který má být replikován. Ale hybridizace primeru/templátu PCR není plně sekvenčně specifická, protože primery PCR se mohou připojit k necílovým DNA a amplifikovat nežádoucí DNA, pokud jsou tyto DNA přítomny a částečně se shodují s primery v nukleotidové sekvenci. Výsledkem je, že spoléhání se na PCR, zejména na technologii qPCR používající Ct čísla jako náhradu za skutečnou analýzu produktu PCR, pro diagnostiku onemocnění nutně vede k falešným pozitivním výsledkům. Experimentální výsledky této práce zdůrazňují, že zatímco RT-qPCR generuje v současné fázi pandemie COVID-19 značné množství falešně pozitivních výsledků testů…“

Poskytuje také tento bolestný závěr:

„Pandemii COVID-19 bylo možné předejít nebo ji omezit použitím primerů RT-PCR specifických pro SARSCoV-1 na začátku roku 2020.“

Proč na tom záleží 1: Klinický chaos

Tyto výsledky ukazují, že jako přímý důsledek rozhodnutí změnit diagnostickou metodiku pro SARS-CoV-2 se nemocniční lůžka zaplnila pacienty, kteří neměli COVID-19, ale kteří si mysleli, že mají COVID-19. S pacienty s COVID-19 se pravděpodobně mísí další respirační onemocnění, jako je RSV, chřipka, bakteriální pneumonie, plísňové infekce, jiné koronaviry a běžné nachlazení. Výsledkem klinického chaosu je samozřejmě to, že pacienti bez COVID-19, ale s jinými závažnými respiračními onemocněními, dostávají špatnou léčbu a umírají na zápal plic, který s COVID-19 (PUTC) nesouvisí. Klinický chaos může také vést k infekcím SARS-CoV-2 získaným v nemocnici.

Problém spočívá v tom, že když je prevalence onemocnění nízká, většina pozitivních testů PCR bude negativní. Se 42% mírou falešných nálezů aplikovanou na 1000 lidí, z nichž 5% je infikovaných, může být pouze 50 pozitivních testů skutečně pozitivních, ale očekávaných 400 bude falešně pozitivních. Podle paradigmatu CDC „infekce = nemoc“ musí být 400 lidí bez infekce SARS-CoV-2 umístěno do karantény na každých 50 skutečných infekcí. V kombinaci s doporučením HHS „jdi domů a nedělej nic, dokud nebudeš dost nemocný na pohotovost“ pak 50 nakažených lidí inkubuje virus, vytváří varianty, které vedou k těžce nemocným pacientům s COVID-19. Ale těch 400, kteří odešli domů čekat 10 dní, než vážně onemocní, by také mohlo mít prospěch z přesnější diagnózy jejich skutečného stavu. Objeví se také v nemocnicích – kde nemocnice budou těžit ze zvrácených pobídek na základě diagnózy COVID-19.
To je samozřejmě politováníhodné.

Proč na tom záleží 2: Výsledek klinických studií vakcíny COVID-19 použitých bez Q-RT-PCR

Publikovaná účinnost vakcín proti SARS-CoV-2, publikovaná míra propuknutí, publikované odhady opětovné infekce – to vše je potenciálně nesmysl vzhledem k 42% falešné míře odhalení. Neexistují žádné věrohodné údaje o účinnosti nebo skutečné účinnosti vakcín zaměřených na SAR-CoV-2.
Dopad této chyby CDC a FDA na naši společnost byl hluboký, individuálně i kolektivně. Práce Dr. Lee cituje rozhodnutí CDC i FDA z roku 2003 použít Sangerovo sekvenování jako zlatý standard kontroly amplikonů PCR. Důvody, proč se od toho upustilo, musí prověřit senátní slyšení. FDA označil sekvenování za „komplexní“ postup, přesto nám Dr. Lee připomíná, že Sangerovo sekvenování může provádět jakákoli nemocnice.
„Aby znovu potvrdil tento zlatý standard k diagnostice RNA virů, vydal Food and Drug Administration (FDA) také 2. ledna 2009 pokyn, že detekce RNA enteroviru vyžaduje generování amplikonů RT-PCR ze dvou různých genomových oblastí viru a provádět obousměrné sekvenování na jednom z amplikonů; a sekvence amplikonu by měla odpovídat referenční nebo konsenzuální sekvenci viru.
Test Dr. Lee je tak přesný, že jej lze použít k potlačení RT-PCR a antigenních testů. Na rozdíl od mnoha jiných si však Dr. Lee svým testem nepřeje stát se testovacím centrem nebo miliardářem. Ve své studii ve skutečnosti radí, aby nemocnice vyvinuly vlastní kapacitu pro testování Sangerova sekvenování a nečekaly na schválení FDA. Dr. Lee objevil sadu primerů, které může použít každá nemocnice, a zveřejnil je ve zprávě.
„Sada primerů RT-PCR zacílených na vysoce konzervovaný genomový segment koronavirů SARS, jako jsou primery RT-PCR specifické pro SARS-CoV-1 doporučené CDC [10] nebo primery RT-PCR N genu uvedené v tomto článku, by měly být k dispozici všem hlavním komunitním nemocničním laboratořím na světě v rámci přípravy na včasnou přesnou diagnózu při příštím propuknutí koronaviru SARS. Nemocniční laboratoře, které se zabývají pacienty, by neměly čekat, až komerční společnosti vyvinou schválenou testovací sadu k diagnostice dalšího vznikajícího koronaviru SARS pro včasnou léčbu a izolaci pacientů.“
Tato nová studie jde nad rámec všeho, co CDC nebo kterákoli nemocniční laboratoř udělaly pro vyhodnocení testování RT-PCR, jak je povoleno FDA v rámci EUA udělených pro takové testy.
Dr. Lee použil data na úrovni sekvence, jako je toto schema:

aby studoval specifické mutace v sekvencích generovaných pomocí obecných primerů, které by detekovaly jak SARS-CoV-1, tak SARS-CoV-2. Výsledné sekvence amplikonů by měly být použity ke studiu a pochopení skutečné přítomnosti a nepřítomnosti SARS-CoV-2. Tento přístup namísto nejednoznačných zacílení SARS-CoV-2, které vedou k vysokým falešným pozitivům, by zabránil plýtvání zdroji na lidi, kteří SARS-CoV-2 neměli.

Proč na tom záleží 3: Uvolnění pokračujících lockdownů

Vaši kongresmani, senátoři, školní rady, zaměstnavatelé, zdravotní oddělení a vaši přátelé a rodina si zaslouží vědět a pochopit, že výsledky jejich testů RT-PCR – a výsledky jejich blízkých – mohou být ve skutečnosti nesprávné a že protokol CDC má nepřijatelně vysokou míru falešných zjištění. Izolace kvůli falešně pozitivním výsledkům je rušivá, způsobuje chaos ve všech sektorech společnosti a falešná pozitiva vedlou u jednotlivých pacientů k nepochopení jejich imunitního a infekčního stavu.

Dřívější publikovaná studie Dr. Leeho, která ukazuje falešně negativní výsledky v technických vzorcích určených bez Q-RT-PCR, také znamená, že lidé byli testováni na infekci SARS-CoV-2 negativně, i když ve skutečnosti měli infekci virem SARS-CoV-2.

Dr. Lee, Dr. Lyons-Weiler a Dr. Ealy se vážně snažili říct FDA a CDC, že se to všechno stane. Byli schopni rozpoznat fundamentální detaily hromadného testování a v důsledku toho i nezměrnou cenu, kterou společnost musela zaplatit.

Reakcí CDC bylo snížit prahovou hodnotu Ct pro stanovení případů u očkovaných v květnu 2021, ale pokračovat ve zvyšování počtu případů u neočkovaných pomocí libovolně vysokých prahových hodnot Ct u neočkovaných.

Je čas požadovat odpovědnost a přivést veřejné zdraví zpět, aby se odpovídalo voleným, nikoli jmenovaným úředníkům.

Citace studie

Lee, SH. 2022. Evidence-Based Evaluation of PCR Diagnostics for SARS-CoV-2 and Omicron Variants by Sanger Sequencing. Věda, politika veřejného zdraví a právo 4: Otevřený přístup: https://www.publichealthpolicyjournal.com/about-7

Zdroj: https://popularrationalism.substack.com/p/peer-reviewed-study-confirms-fatal