Prohlášení stálého zástupce Vasilije Něbenzji na zasedání Rady bezpečnosti OSN k posouzení stížnosti Ruské federace podle článku 6 Úmluvy o zákazu biologických zbraní

Prohlášení stálého zástupce Vasilije Něbenzji na zasedání Rady bezpečnosti OSN k posouzení stížnosti Ruské federace podle článku 6 Úmluvy o zákazu biologických zbraní (úplné znění)

27. října 2022

Pane prezidente,

Bereme na vědomí poznámky zástupce vysokého představitele pro záležitosti odzbrojení pana Adedejiho Eba.

Rusko požádalo o svolání tohoto zasedání Rady bezpečnosti na základě článku 6 Úmluvy o biologických zbraních (BTWC), aby Rada zvážila stížnost podanou dne 24. října 2022, která obsahuje důkazy o porušování BTWC ze strany Ukrajiny a Spojených států amerických v rámci činnosti biologických laboratoří na Ukrajině. Stížnost je obsažena v dopise, který byl rozeslán dne 25. října 2022 jako oficiální dokument Rady bezpečnosti S/2022/796.

Ruská federace již dlouhou dobu opakovaně vyjadřuje znepokojení nad vojenskými biologickými aktivitami prováděnými za nejpřímější pomoci a účasti Ministerstva obrany USA (DoD) v laboratořích na území bývalých sovětských republik mimo severoamerický kontinent a v blízkosti ruských hranic. Tyto aktivity jsou prováděny mimo jiné nepřímo prostřednictvím Obranné agentury pro snížení hrozeb (DTRA) Pentagonu a soukromých společností, které jsou stálými dodavateli amerického ministerstva obrany, včetně „Black & Veatch Special Projects Corp“, „CH2M Hill“ a „Metabiota“. Toto představuje přímou hrozbu pro biologickou bezpečnost Ruské federace.

V průběhu speciální vojenské operace na Ukrajině získala Ruská federace řadu dokumentů a důkazů, které odhalovaly skutečnou povahu vojenských biologických aktivit amerického ministerstva obrany a jeho dodavatelů s Ukrajinou ve vojenské biologické oblasti. To bylo podrobně prezentováno na četných briefincích ruského ministerstva obrany a zasedáních Rady bezpečnosti OSN. Analýza těchto materiálů svědčí o tom, že americká a ukrajinská strana nedodržují ustanovení BTWC.

Při tomto rozhodnutí podat stížnost a svolat zasedání Rady bezpečnosti OSN Rusko jednalo v souladu s ujednáními států-smluvních stran BTWC, která byla zakotvena v závěrečných dokumentech druhé a třetí hodnotící konference BTWC. Před použitím mechanismu článku 6 jsme vynaložili veškeré úsilí, aby byla situace regulována v bilaterálních a multilaterálních formátech. V polovině června tohoto roku jsme adresovali aide-mémoire Spojeným státům a Ukrajině, kde jsme formulovali konkrétní otázky týkající se jejich dodržování článků 1 a 4 Úmluvy a požádali jsme o podrobné odpovědi na tyto otázky. Washington ani Kyjev však neposkytly žádné vysvětlení a nikdo z nich nepřijal naléhavá opatření k nápravě situace.

S ohledem na přetrvávající nepřijatelnou situaci v oblasti biologické bezpečnosti jsme koncem června 2022 zaslali nótu dvěma depozitářům BTWC s žádostí o zahájení postupu pro svolání poradního zasedání podle článku 5 BTWC, připojili k ní značnou část dokumentů, abychom rozvedli naše obavy. Na konci července proběhly neformální konzultace k předběžné diskusi o organizačních otázkách připravovaného jednání. Samotné poradní setkání se konalo ve dnech 26. srpna a 5. – 9. září 2022. Samotný fakt tohoto setkání a smysluplné diskuse, které vyvolalo, potvrzují relevanci problému, který jsme nastolili a který se týká nejen Ruska, ale celého globálního společenství.

Vycházeli jsme z předpokladu, že konzultační setkání umožní dotčeným delegacím s podporou jejich expertů důkladně porozumět situaci, vyměňovat si posudky, klást odborné otázky a dostávat podrobné odpovědi. Během konzultací jsme vynaložili veškeré úsilí, abychom poskytli podrobné materiály a argumenty, aby poradní schůzka mohla dosáhnout svých cílů a vyřešit situaci související s vojenskými a biologickými aktivitami na území Ukrajiny. Spoléhali jsme na to, že zástupci USA a Ukrajiny poskytnou všechna požadovaná objasnění podstaty našich obav, a chtěli jsme povzbudit Washington i Kyjev, aby přijali komplexní a vyčerpávající opatření ke zlepšení současné situace.

Na základě výsledků výměny názorů mezi zúčastněnými státy však drtivá většina požadavků vznesených Ruskem zůstala bez odpovědi. Jak je uvedeno v závěrečné zprávě z poradního jednání, nebylo možné dosáhnout konsensu o otázkách, které jsme vznesli, zůstávají otevřené a vyžadují řešení.

Opakujeme, že stále máme dotazy na Spojené státy a Ukrajinu ohledně dodržování závazků vyplývajících z BTWC v souvislosti s biologickými laboratořemi působícími na Ukrajině. Seznam těchto otázek jsme rozeslali spolu s naší formální stížností, takže všichni účastníci tohoto setkání měli možnost si jej prostudovat.

V souladu s článkem 6 BTWC může kterýkoli smluvní stát této úmluvy, který zjistí, že jakýkoli jiný smluvní stát porušuje závazky vyplývající z ustanovení úmluvy, podat stížnost Radě bezpečnosti Organizace spojených národů. Každý smluvní stát musí spolupracovat při provádění jakéhokoli vyšetřování, které může Rada bezpečnosti zahájit v souladu s ustanoveními Charty Organizace spojených národů na základě stížnosti obdržené Radou.

V této souvislosti Rusko podalo stížnost Radě bezpečnosti podle článku 6 BTWC, kde uvádíme, že Spojené státy a Ukrajina se dopustily jednání porušujících své závazky podle BTWC a žádáme o svolání zasedání Rady bezpečnosti k posouzení této stížnosti.
V souladu s článkem 6 Úmluvy stížnost obsahuje všechny možné důkazy potvrzující její oprávněnost. Podle Dohody mezi Ministerstvem obrany USA a Ministerstvem zdravotnictví Ukrajiny z roku 2005 o spolupráci v oblasti prevence šíření technologií, patogenů a odborných znalostí využitelných při vývoji biologických zbraní (dále jen „Dohoda“) Pentagon může „poskytnout ministerstvu zdravotnictví Ukrajiny pomoc“ v oblasti „kooperativního biologického výzkumu, detekce a reakce na biologické ohrožení“ s ohledem na „nebezpečné patogeny umístěné v zařízeních na Ukrajině“ (článek 3). Článek 4 Dohody předepisuje uchovávat všechny patogeny pouze v laboratořích s pomocí Ministerstva obrany USA a rovněž převážet do Spojených států vzorky všech kmenů shromážděných na Ukrajině a údaje vytvořené dozorem nad infekčními chorobami v této zemi. Dodávky podle Dohody, jakož i informace o její implementaci se standardně stávají citlivými nebo omezeně přístupnými podle článku 7. Zároveň mají zástupci Pentagonu nebo jeho dodavatelé v souladu s článkem 5 právo účastnit se všech činnosti související s prováděním dohody.

Přímé zapojení amerického ministerstva obrany do financování vojenských a biologických aktivit na Ukrajině se odráží v Plánu poskytování technické pomoci na rok 2018 některým příjemcům Ministerstva obrany Ukrajiny k dohodě z roku 2005. Skutečnými příjemci finančních prostředků jsou laboratoře ukrajinského ministerstva obrany v Kyjevě, Lvově, Oděse a Charkově. „Black & Veatch Special Projects Corp.“ byl určen jako dodavatel realizace. Do roku 2020 počet ukrajinských laboratoří zapojených do práce financované Pentagonem prostřednictvím DTRA a „Black & Veatch Special Projects Corp.“ dosáhl 30 (nachází se ve 14 lokalitách), jak je uvedeno v příslušné registrační kartě.

Závěrečná zpráva o kontrole sbírky kmenů mikroorganismů ve Vědecko-výzkumném ústavu I. Mečnikova v Oděse poskytuje nejživější pohled na rozsah a zaměření těchto vojenských a biologických aktivit na území Ukrajiny. Podle tohoto dokumentu měl ústav 422 skladovacích jednotek cholery a 32 skladovacích jednotek antraxu. Pozoruhodný je velký počet zkumavek, které obsahovaly stejné kmeny různých přechodů. Vzhledem k absenci masových propuknutí těchto chorob na Ukrajině v posledních letech rozsah a nahromaděné objemy biolátek zpochybňují jejich údajné preventivní, ochranné nebo jiné mírové účely.

Seznam studovaných patogenů zároveň nesouhlasí se současnými zdravotními problémy Ukrajiny, jak je nastíněno v dokumentech Světové zdravotnické organizace (spalničky, poliomyelitida, tuberkulóza a další společensky významné infekce), ale zahrnuje patogeny nebezpečných infekčních chorob, které jsou potenciálními původci biologických zbraní.

Získané dokumenty obsahují popisy projektů UP-4, Flu-Flyway a P-781 ke studiu možnosti šíření nebezpečných infekcí prostřednictvím stěhovavých ptáků (včetně vysoce patogenní chřipky a newcastleské choroby) a netopýrů (včetně patogenů moru, leptospirózy, brucelózy stejně jako koronaviry a filoviry, které jsou potenciálně infekční pro člověka), které lze považovat za způsob doručení. Geografický rozsah obou projektů zahrnoval regiony Ukrajiny sousedící s Ruskem i území samotného Ruska.

Ozbrojené síly Ruské federace navíc 9. března 2022 na území Chersonské oblasti objevily tři bezpilotní letouny vybavené 30litrovými kontejnery a zařízením, které lze použít k rozprašování biolátek. Koncem dubna 2022 bylo v oblasti Kachovka nalezeno dalších 10 dronů stejného typu. Tyto skutečnosti jsou zvláště důležité s ohledem na potvrzený požadavek ukrajinské strany na výrobce bezpilotních letounů Bayraktar ohledně maximálního užitečného zatížení bezpilotních letounů Bayraktar Akinci (dolet až 300 km) a možnosti vybavit je systémem generujícím aerosol s objemem přes 20 litrů.

Nezodpovězenou zůstává otázka týkající se patentu USA č. 8 967 029 B1 ze dne 3. března 2015 vydaného Americkým patentovým úřadem pro bezpilotní vzdušný prostředek pro letecké vypouštění infikovaných komárů, tj. pro zařízení (jednotku) navrženou k použití jako technický prostředek doručování a použití biologické zbraně – „biologické a imunobiologické látky, bakterií a virů“ (včetně vysoce nakažlivých), „které by mohly zničit 100 procent nepřátelských jednotek“.

Podle popisu takový UAV přepravuje kontejner obsahující obrovské množství komárů přenášejících infekce, aby je vypustil na určené místo. Napadení lidé se nakazí vysoce nakažlivými nemocemi prostřednictvím bodnutí komára. Popis jasně říká, že infikovaná armáda nebude schopna splnit přidělený úkol, proto „nemoc může být cennějším vojenským nástrojem než nejmodernější vojenské zbraně a vybavení“. Uvádí se, že „infikování lidských zdrojů nepřítele takovým způsobem by mělo významný vojenský účinek“.

V souladu s legislativou USA nelze ve Spojených státech vydat patent, pokud není poskytnut úplný popis skutečné sestavy stroje. Z toho tedy vyplývá, že nádoba jako prostředek pro dopravu biočinidla byla vyvinuta a může být rychle vyrobena.

Ukrajina nezmiňuje údaje o probíhajících programech a projektech od roku 2016 (včetně UP-4, Flu-Flyway a P-781) a financování vojenským oddělením cizího státu ve svých výročních zprávách v rámci opatření BTWC na budování důvěry vypracovaných smluvními stranami, „aby se předešlo nebo omezil výskyt nejasností, pochybností a podezření“. To vyvolává otázku porušení politických povinností týkajících se předkládání údajů o opatřeních k budování důvěry přijatých uvedenými stranami BTWC. Ve zprávách USA také chybí údaje o programech a projektech realizovaných mimo území USA nebo o jejich financování. Naše opakované apely na americkou stranu, aby poskytla vyčerpávající vysvětlení týkající se takových aktivit, zůstávají v podstatě bez řádné zpětné vazby. Takové utajování a zanedbávání ruských nároků ze strany Spojených států ale potvrzuje jejich platnost.

Výše uvedené okolnosti a povaha vojenských a biologických aktivit prováděných na Ukrajině svědčí o porušování ustanovení článků 1 a 4 BTWC ze strany USA a Ukrajiny.

Tato hodnocení jsou dodatečně potvrzena analytickými zprávami Chersonského oddělení Bezpečnostní služby Ukrajiny ze dne 30. června 2016 a 28. února 2017. V nich je uvedeno, že programy DTRA realizované prostřednictvím Black & Veatch Special Projects Corp. byly určeny k zavedení kontroly nad fungováním mikrobiologických laboratoří na Ukrajině provádějících výzkum patogenů infekčních chorob, které lze použít k vytvoření nebo modernizaci biologických zbraní. Ukazuje se, že podřízenost projektů vojenskému útvaru cizího státu vytvářela předpoklady pro to, aby zahraniční specialisté pronikali do regionálních biolaboratoří a seznamovali se se strategickým vývojem.

Pane prezidente,

předložili jsme Radě bezpečnosti návrh rezoluce. V souladu s článkem 6 BTWC je cílem návrhu zřídit a vyslat komisi k prošetření nároků vůči USA a Ukrajině obsažených ve stížnosti Ruské federace ohledně dodržování jejich závazků podle BTWC v kontextu činnost biologických laboratoří na území Ukrajiny. V tuto chvíli je návrh v jednání na odborné úrovni a počítáme s jeho rychlým schválením a přijetím.

Očekáváme, že se komisi podaří objasnit všechny okolnosti možného neplnění závazků Washingtonem a Kyjevem podle BTWC v souvislosti s činnostmi biolaboratoří na ukrajinském území s cílem stimulovat americkou a ukrajinskou stranu k nápravě nepřípustné situace. Očekáváme také, že komise předloží příslušnou zprávu o této problematice obsahující doporučení Radě nejpozději do 30. listopadu 2022 a informuje státy BTWC o výsledcích vyšetřování na deváté hodnotící konferenci, která se bude konat dne v Ženevě 28. listopadu – 16. prosince 2022.

Rusko vyjádří svůj další přístup k zajištění národní, regionální a globální biologické bezpečnosti v závislosti na výsledcích posouzení naší stížnosti a návrhu rezoluce Rady bezpečnosti OSN. Výsledky této práce budou také definovat naši pozici s ohledem na posílení BTWC a řešení situace s porušováním BTWC ze strany USA a Ukrajiny v souvislosti s činností amerických biolaboratoří na ukrajinském území.

Děkuji.

Zdroj: https://russiaun.ru/en/news/271022_nb

Všechno důležité najdete ZDE :https://volnyblog.news/